Terug..


WATEROVERLAST

De wateroverlast in de jaren 1998, 1999, 2000 en 2001 heeft een fnuikende invloed gehad op de produktie en daarmee op de inkomens en dus ook vermogens van de vier landbouwbedrijven in de Bonnenpolders. In 1998 is er na de overvloedige neerslag in september een schade-uitkering geweest van de overheid in het kader van een speciale wet: de Wts-regeling, d.w.z. de Wet tegemoetkoming schade. Toen er in oktober 1999 wederom een aanzienlijke hoeveelheid water viel binnen 24 uur werd deze wet niet van toepassing verklaard en dit is ook niet gebeurd na de zondvloed op 19 september 2001. In 2000 was het al november en de meeste oogst van het land. Het betrof toen slechts een aantal individuele gevallen, waarbij het noodlot ook Leen Vreugdenhil trof. Een indringend verzoek aan onze volksvertegenwoordiging mocht in deze niet baten.
De Bonnen is een vrij open gebied vlakbij het gemaal Westland. Indien de capaciteit van dit gemaal voldoende is en er zelfs nog sprake is van een voorbemaling bij aangekondigde neerslag behoeft de Bonnen niet zo gauw in de problemen te komen.
Echter, de Bonnen krijgt ook het water te verwerken van het naast deze polder gelegen glastuinbouwgebied. De afvoercapaciteit van de Rel is dan te beperkt om het water snel naar het Nieuw-Oranjekanaal af te voeren. De foto's illustreren dit ook, de stuw verliest zijn werking en zelfs de onderbemaling op de percelen van Leen Vreugdenhil stromen over vanuit de hoofdwatergang.
Indien men vanuit deze glastuinbouwgebieden niet langer zou uitmalen naar de Bonnen - en dus een bemalingsstop zou inzetten - zou de gelegenheid bestaan het eigen water binnen 24 uur weg te werken. Dit is niet het geval geweest in de jaren 1999 en 2001.
Het instellen van een bemalingsstop voor de polder het Nieuw- en Noordland zou tot een aanzienlijke schade hebben geleid voor de aldaar aanwezige glastuinbouw. Nu werd deze schade echter afgewenteld op de vier boeren in de Bonnen.
Helaas ontkent het Hoogheemraadschap van Delfland nu de verantwoordelijkheid voor de schade die ontstaan is. Impliciet wordt de schade echter wel erkent middels het voorstel om te komen tot een verbetering van de afwateringscapaciteit door de Bonnen naar het Nieuw-Oranjekanaal.
Bij Afvoer- en bergingscapaciteit Delfland is de zienswijze van de stichting onder woorden gebracht.
Het geheel heeft geleid tot de correspondentie onder de kop waterhuishouding in produktiefactoren en uiteindelijk tot een hoger beroep van ieder van de belanghebbenden waarvan hier hier een voorbeeld .


Terug..