Terug..


Aan: de leden van de Tweede Kamer,
Plein 2,
2511 CR 's-Gravenhage.
Betreft: : waterschade 19 september 2001

's-Gravenzande, 2 oktober 2001

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Bij deze vragen wij uw aandacht voor het volgende. Op woensdag 19 september jl. werd het Westland opnieuw getroffen door ernstige neerslag. In onze polder viel in korte tijd de uitzonderlijke hoeveelheid van 107 mm. en dat was meer dan in 1998 in 24 uur viel.
De gevolgen hiervan kunt u zien op onze website www.debonnen.nl . Via - de Productie - en dan - Productiefactoren - vind u een collage van foto's van het gebied na de neerslag. .
In 1998 hebben wij een schadevergoeding mogen ontvangen in het kader van de WTS-regeling. In 1999 is namens ons door de WLTO het Hoogheemraadschap van Delfland aansprakelijk gesteld. Dit heeft tot op heden echter nog niet geleid tot een schadevergoeding en het perspectief hierop is vrij onduidelijk. Ook in het najaar van 2000 zijn er de nodige problemen geweest t.a.v. de oogst. Nu is er opnieuw sprake van ernstige schade.
Wij hebben uit de pers begrepen dat de staatssecretaris een onderzoek heeft ingesteld naar de rol van het Hoogheemraadschap in deze zaak. Het zal op prijs worden gesteld als er ook onderzoek wordt verricht naar de oorzaak van deze nu kennelijk regelmatig terugkerende overmatige neerslag. Wat in 1998 eenmalig leek te zijn, krijgt nu blijkbaar een structureel karakter. Hier zal een antwoord op moeten worden gevonden, ook binnen onze ondernemingsplannen. Het moge duidelijk zijn dat, ongeacht de resultaten van deze onderzoeken, de ondernemers in de Bonnen opnieuw een schade hebben opgelopen waartegen wij ons niet kunnen verzekeren. Een schade die buiten het normale ondernemersrisico ligt en forse consequenties kan hebben voor het voortbestaan van onze bedrijven. Dit alles kan - tezamen met de schade bij de glastuinbouwbedrijven - leiden tot een maatschappelijke ontwrichting op regionaal niveau.
Naar onze mening wordt er voldaan aan de voorwaarden om de WTS-regeling van toepassing te verklaren. Wij richten ons dan ook tot u met het verzoek zich daarvoor in te zetten. .
In dit verband wensen wij nog op te merken dat de individuele ondernemers geen slachtoffers mogen worden van de conflicten tussen LTO-Nederland en de vakminister.

hoogachtend,

ing. A.H.M. Weterings,
voorzitter stichting De Bonnen


Terug..