Terug..


Klik hier voor de zienswijze van de Stichting.Naar de nieuwste reaktie  4-3-2004

AFVOER- EN BERGINGSCAPACITEIT DELFLAND

Na de wateroverlast in 1998 en 1999 is bij het Hoogheemraadschap van Delfland het besef gegroeid dat ingrijpende verbeteringen in de waterhuishouding noodzakelijk zijn. Essentieel daarbij is de aanpak van het probleem bij de bron. Naast afvoer via ruime kanalen en bemaling zal vooral directe berging ter plaatse tot een robuust watersysteem moeten leiden. Hierbij neemt de ruimtelijke ordening als component een belangrijke plaats in. Een rol die ook landelijk de noodzakelijke prioriteit krijgt.
Voor het Westland geldt dat de bebouwingsdichtheid hoog is door woningbouw, bedrijventerreinen, glastuinbouw en infrastructuur. Hierdoor vindt de afstroming van regenwater versneld plaats waardoor het resterende open gebied extra belast wordt. De Bonnen heeft hiervoor in de afgelopen jaren ook de rekening gepresenteerd gekregen. De recente wateroverlast - voor de derde maal in successie - bevestigen het angstige vermoeden dat het klimaat in zoverre verandert dat in de wintermaanden met meer neerslag dan normaal rekening gehouden moet worden.
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft besloten de gesignaleerde problemen en de mogelijke oplossingen nader uit te werken in het project Afvoer- en BergingsCapaciteit Delfland. Het doel van het ABC Delfland project is een ontwerp voor inrichting en beheer van het waterhuishoudkundige systeem van Delfland, dat het veiligheidsniveau met betrekking wateroverlast verhoogt tot een maatschappelijk verantwoord niveau tegen aanvaardbare (maatschappelijke) kosten. Dit ontwerp wordt gepresenteerd middels een rapportage. Om het doel te bereiken is een aantal pakketten met samenhangende maatregelen (in de rapportage aangeduid als alternatieven) opgesteld. De alternatieven zijn gericht op het (tijdelijk) bergen of afvoeren van water dan wel een combinatie van bergen en afvoeren. De maatregelen binnen de alternatieven zijn gezocht in zowel puur de waterbeheersing met geen tot weinig ruimtebeslag als in maatregelen die een ingreep betekenen in de ruimtelijke inrichting van het beheersgebied.

abc-delfland : 206,322 bytes

Het besluit over de te nemen maatregelen is inspraakverordeningsplichtig volgens de Inspraakverordening van Delfland door de grote invloed die de maatregelen als totaal hebben op de waterhuishouding. Daarom zal in september 2000 eerst een voorgenomen besluit worden genomen door de Verenigde Vergadering. Dit voorgenomen besluit zal met de resultaten van de inspraak begin 2001 nogmaals aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. Op basis hiervan zal een definitief besluit worden genomen.
Op basis van het voorgenomen besluit zal in het najaar van 2000 worden gestart met de technische uitwerking van de maatregelen. Hierbij zal afstemming plaatsvinden met bestaande projecten en plannen in het gebied. Voor een aantal maatregelen zullen bestaande ruimtelijke plannen waaronder bestemmingsplannen aangepast moeten worden.
Een vergroting van het bestaande boezemgemaal Westland naar zelfs 24,0 m3/seconde en een verbetering van de toestroming door een nieuwe verbinding door de Maasdijk westelijk van de Oranjesluis en vervanging van de spoorbrug bij het gemaal en door verbreding van het Oranjekanaal (met maximaal 20 meter) en het Nieuwe Water is een oplossingsrichting die hoog scoort.
De kosten voor vergroting van het gemaal van 6,0 tot 13,3 m3/s worden geraamd op fl. 5.840.000,-; van 6,0 tot 18,0 m3/s op fl. 9.600.000,- en van 6,0 tot 24,0 m3/s op Fl. 15.500.000,-.
Bij een grotere gemaalcapaciteit is de benodigde verbreding ook groter, de kosten bedragen bij uitbreiding tot 13,3 m3/s fl. 15.600.000,- ; bij uitbreiding tot 18,0 m3/s fl 29.500.000,- en bij uitbreiding tot 24,0 m3/s zelfs fl. 36.900.000,-. Deze kosten zijn zonder de aanleg van natuurvriendelijke oevers, bij elke verbreding bedragen de extra kosten fl. 10.000.000,-. Men schat in dat de kosten door samenwerking met de 2de ontsluitingsweg Hoek van Holland en het IOPW lager kunnen zijn.
De stichting "De Bonnen" beseft dat deze keuze forse consequenties kan hebben voor het gebied en beraadt zich nog op een reactie.

Nieuwste reaktie  4-3-2004

Een probleem voor de Bonnen vormt echter niet alleen de capaciteit van het Nieuw-Oranjekanaal en het gemaal Westland, maar ook de afvoer van water uit de glastuinbouwgebieden Nieuw- en Noordland en de Haak. In deze gebieden is er door een onjuiste planologie nauwelijks waterberging meer om wateroverlast in de kassen te voorkomen. De Bonnen is de laatste open polder en krijgt dit water te verwerken. De capaciteit van de Rel is te gering om al dit water van de naburige gebieden snel af te voeren naar het Nieuw-Oranjekanaal. De aanleg van de NAM-leiding, de ligging van de Bonnenweg en de Bonnendijk zelf zorgen ervoor dat er niet of nauwelijks ruimte is de Rel te verbreden. Het bestuur van de Stichting De Bonnen adviseert het Hoogheemraadschap van Delfland de sloot langs Bonnenpad en Bonnenlaan te verbreden om enerzijds een snellere afvoer bij extreme wateroverlast in het najaar te bewerkstelligen en anderzijds de toevoer van voldoende beregeningswater in een droge zomer te realiseren. Daarnaast verdient het wellicht aanbeveling het tuinbouwbedrijf aan de Bonnenweg uit te kopen om op dit perceel een waterberging te graven. Op deze wijze ontstaat ook landschappelijke winst door herstel van de openheid en natuurwetenschappelijke winst door het realiseren van een natte biotoop.


Terug..