Terug..


Klik hier voor de laatste ontwikkelingen.Naar de nieuwste reaktie

Ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder

In september 2000 is verschenen het rapport "Ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder". Nadat dit definitief is vastgesteld volgt het maken van een definitief ontwerp. Tegelijkertijd zal de het Inrichtingsplan worden vastgesteld door de deelgemeente Hoek van Holland. Aansluitend worden bestekken gemaakt en vindt aanbesteding plaats. Tevens zal het huidige bestemmingsplan Hoek van Holland Buitengebied Oost moeten worden aangepast om de nieuwe bestemmingen juridisch en formeel mogelijk te maken.
Dit ontwikkelingsplan is tot stand gekomen op basis van een besluit medio 1998 van B&W van de gemeente Rotterdam om de polder te bestemen voor natuur en recreatie.
Onderdeel van het ruimtelijke deel van het ontwikkelingsplan is het raamwerk-ruimteplan. Dit bestaat uit zogenaamde raamwerk- en ruimte-onderdelen. Raamwerk-onderdelen zijn die onderdelen van het plan die essentieel zijn voor het realiseren van de natuur- en recreatiedoelstellingen van de Oranjebuitenpolder. Van de raamwerk-onderdelen is beschreven aan welke kwaliteitseisen ze moeten voldoen. De raamwerk-onderdelen zijn dermate belangrijk dat de overheid voor financiering en uitvoering dient te zorgen. Het raamwerk voor de Oranjebuitenpolder bestaat uit de volgende onderdelen:

Ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder september 2000: 51.214 bytes


Het natuurontwikkelingsgebied binnen het plangebied, dat tevens functioneert als ecologische verbindingszone, bestaat uit de raamwerk-elementen water, moeras, bos en grasland, tezamen 100 hectare. Het beheer hiervan wordt ondergebracht bij de stichting "Zuidhollands Landschap".
De ruimte-onderdelen bieden in fysieke, financiŽle- en organisatorische zin ruimte voor particuliere initiatieven. Om aan te sluiten bij de doelstellingen voor natuur- en recreatieontwikkeling en waar mogelijk zelfs te versterken worden aan de ontwikkelingen in de ruimte randvoorwaarden gesteld.
Wat betreft de ruimte-onderdelen zijn er 5 mogelijkheden:

Voor de verwerving, verplaatsingen en inrichting wordt een bedrag geraamd van circa 49 miljoen. Daarnaast heeft men voor de jaarlijkse exploitatie aan onderhoudskosten van het openbaar gebied (82 hectare) een bedrag nodig van ongeveer fl. 900.000 (exclusief kapitaalslasten). De onderhoudskosten per hectare voor de overige raamwerkonderdelen is verwerkt in andere begrotingen en onbekend.
Voor de 40 hectare recreatieve voorzieningen en landgoederen geldt dat geldt dat de onderhoudskosten gefinancierd dienen te worden door de beheerder Dit geldt ook voor de 12 hectare van het proefproject gietwatervoorziening.
Van de Oranjebuitenpolder behoort het land van Henk van der Drift van oudsher tot de Bonnen. De ontsluiting is hier ook op georiŽnteerd en het was de plaats waar ooit de kreek uitkwam in het Spui. Door de aanleg van het Oranjekanaal is dit gedeelte afgesplitst geraakt van de Bonnen. Een tweetal bruggen zorgen nog voor een verbinding met het gebied. Op de natuurdoelenkaart van de provincie Zuid-Holland
( http://home.wanadoo.nl/w.heijligers/Start/ndtkrt2.htm) wordt ook reeds aangegeven wat de intentie van de provincie Zuid-Holland met dit gebied is.
In het ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder worden dan ook een aantal voorstellen gedaan die het werkgebied van de stichting betreffen.
Voorts worden impliciet nog een aantal uitspraken gedaan over "De Bonnen".
Zo wordt in het Ontwikkelingsperspectief Oranjebuitenpolder in de lage, natte delen tussen het Staelduinse Bos en Midden-Delfland, daar waar eens de getijde-geulen van het estuariumlandschap liepen, een waterrijk natuurpark voorgesteld. Dit waterrijk natuurpark doet daarbij niet alleen dienst als noodzakelijke ecologische verbindingszone, maar is vooral ook een natuurlijk milieu dat openbaar toegankelijk is. Het vormt dan zowel in ecologisch als recreatief opzicht een schakel tussen de omliggende groengebieden.
De voorgestelde moeraszone van de Oranjebuitenpolder wordt dan doorgetrokken door de Korte Bonnen aan de zuidkant van de Bonnenweg naar de Haakweg. Voor de Lange Bonnen stelt men een uitbreiding van het reservaatsgebied voor.
Uiteindelijk wenst men het Maasmond-gebied in zijn totaliteit te transformeren van een agrarisch landschap met een lage belevingswaarde naar een landschappelijk groengebied met natuur en recreatie en een hoge gebruiks- en belevingswaarde.
Het behoeft op deze pagina geen verdere uitleg dat deze visie haaks staat op eerder geformuleerd beleid zoals vastgesteld in het Streekplan Rijnmond (1996) en op de doelstelling van de stichting "De Bonnen".
Deze plannen doen geen recht aan de wordingsgeschiedenis van de Bonnen en ontkennen het landschappelijke, natuurwetenschappelijke en agrarische karakter van het gebied.
Tevens toont het geen respect voor de positie van de aanwezige ondernemers, de bewoners, de recreanten en de natuurliefhebbers die komen voor rust, ruimte en reflectie.
De gehanteerde besluitvormingstechniek, waarbij de informatie slechts versnipperd wordt aangeboden zonder dat er bestuurlijk overeenstemming is op de eindvisie op het gehele Maasmondgebied, acht de stichting niet correct.
Dat de politiek prioriteit wenst te geven aan kapitaalsvernietiging door goede landbouwgrond om te zetten in moeras boven het ledigen van de maatschappelijke nood die nog alom in onze samenleving aanwezig is, behoort tot de verantwoordelijkheid van de gekozen volksvertegenwoordigers. Dat men bereid is om meer dan fl. 10.000,- per hectare per jaar aan onderhoudskosten te betalen voor het beheer van natuur- en recreatieterreinen, terwijl de boer het landschap "voor een appel en een ei" onderhoudt, kenschetst de onderwaardering die er bestaat voor het werk van agrarisch Nederland. Dat de maatschappelijke prioriteit de komende jaren ligt bij zorg, onderwijs en veiligheid en een sluitende staatsbegroting moge duidelijk zijn. Er is geen geld voor extra verwerving van landbouwgronden voor natuur, laat staan extra geld voor onderhoud. Het is daarbij bizar dat men ďgroenĒ wil realiseren op plaatsen, waar al groen is, te weten landbouwgronden. Het duidt daarbij helemaal op onwetendheid dat men zich niet realiseert dat bijv. een hectare suikerbieten meer CO2 vastlegt en zuurstof produceert dan een hectare bos. Het duidt op het bedrijven van illusiepolitiek, waar toekomstige generaties letterlijk en figuurlijk de rekening voor kunnen betalen. Inmiddels zijn op donderdag 7 december 2000 vooruitlopend op de bestemmingsplanprocedure en het inrichtingsplan de eerste 5 bomen geplant voor het zogeheten Milleniumbos door de Rotterdamse wethouder Milieu en Buitenruimte mevrouw Els Kuijper en door het voormalige P.v.d.A.-raadslid van de gemeente Rotterdam de heer Peter Aubert.
De stichting "De Bonnen" heeft in een schrijven d.d. 6 december 2000 verzocht deze handeling achterwege te laten.

Hierop heeft de verantwoordelijk wethouder gereageerd door te stellen dat er nog voldoende gelegenheid is tot inspraak, dat de uitvoering van het bestemmingsplan voor betrokkenen verregaande consequenties heeft, maar dat er ook een einde komt aan een lange periode van onzekerheid.
Hiermee presenteert de wethouder het bestemmingsplan al als een voldongen feit waartegen verzet zinloos is.
Inspraak verwordt zo tot een farce onder het mom dat er een eerste definitieve stap zal worden gezet in de realisatie van een natuur- en recreatiegebied waarvan vele inwoners van Rotterdam en de regio gebruik zullen maken.
De stichting de Bonnen wenst niet te vervallen in deze demagogie en heeft hier weer op gereageerd (klik hier voor de reaktie van stichting "De Bonnen") door een beroep te doen op de raad van de gemeente Rotterdam het planproces opnieuw te doorlopen, maar dan op een meer zorgvuldige en democratische wijze.

Momenteel heeft men in afwachting van een ontwerp-bestemmingsplan een voorbereidingsbesluit genomen. De stichting De Bonnen heeft hiertegen bezwaar aangetekend. Brief aan de raad van Rotterdam (klik hier voor de reaktie van stichting "De Bonnen") Nadat het een poosje stil is geweest rondom het Ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder zijn begin 2003 in privaatrechtelijke zin signalen vernomen dat men vooruitlopend op de publieksrechtelijke procedure reeds een aanvang wil nemen met de werkzaamheden, zoals men dit ook gedaan heeft bij het aanbrengen van een zandlichaam voor de Tweede Ontsluitingsweg. Het stichtingsbestuur heeft in een schrijven d.d. 7 april 2003 aan de verantwoordelijk portefeuillehouder aangegeven dit niet te accepteren.

22:58 28-4-2003

Nieuw!

Nadat het ontwikkelingsplan bestuurlijk is vastgesteld volgt het maken van een definitief ontwerp. Dit is de fase waarin het globale plan op een ander detailniveau wordt uitgewerkt als basis voor uitvoeringstekeningen. Tegelijkertijd kan dan de gemeentelijke IP (Inrichtingsplan) procedure worden gevolgd via de deelgemeente. Deze procedure kent een moment van inspraak en openbare deelgemeenteraads(commissie)behandeling. Aansluitend worden bestekken gemaakt en vindt aanbesteding plaats. Om dit alles formeel en juridisch mogelijk te maken, zal echter ook nog het huidige bestemmingsplan Hoek van Holland Buitengebied-Oost moeten worden aangepast.
Al deze stappen in het besluitvormingstraject lijken nu echter te worden overgeslagen middels een saneringsplan voor de gronden gelegen tussen het Nieuw-Oranjekanaal en de Polderhaakweg. De Stichting De Bonnen heeft hier op gereageerd middels bedenkingen in een schrijven d.d. 1 september 2003.
Dit voormalige slibdepot is reeds meer dan 30 jaar in gebruik bij Henk van der Drift voor de teelt van allerlei consumptiegewassen als aardappelen, spruitkool, uien, bonen, graan, etc., zonder dat hier ooit een verbod op is afgekondigd.
Uit het Ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder blijkt echter dat men deze grond (in eigendom bij de gemeente Rotterdam) wil ophogen met licht verontreinigde grond afkomstig uit bouwlocaties in de Rotterdamse regio. Deze vervuilde grond wil men dan vervolgens weer afdekken met een schone "leeflaag" met een maximale ophoging van het huidige maaiveld met 2,5 meter. Dit alles lijkt financieel aantrekkelijk en wordt eufemistisch gepresenteerd als "saneringsplan".


Terug..