Terug..


Aan: de raad van de gemeente Rotterdam,
Coolsingel 40,
3011 AD Rotterdam.
t.a.v. de Algemene Beroepscommissie,
Postbus 70012,
3000 KP Rotterdam.
Betreft: : bezwaarschrift voorbereidingsbesluit Oranjebuitenpolder, code BES

's-Gravenzande, 5 augustus 2001

Geachte raad,

De doelstelling van de stichting De Bonnen is het bewaren, het bewaken en waar mogelijk versterken van de agrarische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke kwaliteiten van ons werkgebied. Hiertoe behoort ook het gebied ten oosten van het Oranjekanaal en te westen van de zogeheten "Polderhaak". Historisch behoort dit gebied onlosmakelijk tot de Bonnen en ook de ontsluiting is hier nog steeds op gericht. Meer informatie over onze stichting vindt u op onze website www.debonnen.nl
De huidige bestemmingsplanvoorschriften beantwoorden meer dan voldoende aan de wensen t.a.v. het huidige gebruik en het gebruik in de toekomst, zowel door natuurliefhebbers, recreanten als ook de grondgebruikers zelf, te weten de landbouwers. Het geheel past binnen de ecologische corridor en middels aanvullend beleid vanuit het ministerie van LNV en door gebiedsgericht aanpak (maatwerk!) van de provincie kan er recht worden gedaan aan de kwaliteitseisen t.a.v. natuur, landschap en landbouw.
Een bestemmingsplanwijziging is dan ook niet nodig. De aanleg van een pretpark en een landgoederenzone kan als een ongewenste ontwikkeling worden beschouwd. Ook de aanleg van een moeraszone is niet cultuurhistorisch verantwoord. Dit gebied is reeds honderden jaren ingepolderd en daarvoor was het buitendijks gebied, d.w.z. slikken en gorzen in de monding van de Maasmond. Deze natuurontwikkeling is slechts een schaamlap voor grote woningbouw-, industriŽle- of infrastructurele projecten. De vervuiling neemt toe en de opname van CO2 door een hectare suikerbieten is nog steeds groter dan een hectare bos en/of water. Deze voorstellen zijn er meer op gericht om een collectief schuldgevoel af te kopen dan om de veroorzaker van dit schuldgevoel aan te pakken. Daarbij is niet duidelijk gemaakt waarom een gewenste natuurontwikkeling of het aanbrengen van meer biodiversiteit beter door een landschapsorganisatie kan gebeuren dan door de boeren in het gebied zelf.
Er is niet inzichtelijk gemaakt welke argumenten nu precies hebben geleid tot de voorgesteld plantontwikkeling. Deze keuze behoort een politieke keuze te zijn en de gevolgde procedure druist dan ook hierbij in tegen democratische principes. Op basis van dezelfde criteria kun je immers tot een andere afweging komen? Middels het Ontwikkelingsplan "Oranjebuitenpolder" is een kant-en-klaar plan gepresenteerd aan uw commissie, welke vervolgens door u kritiekloos en klakkeloos geaccepteerd is. Er was geen financiŽle paragraaf, geen werkgelegenheidsparagraaf, geen risicoparagraaf en geen sociale paragraaf bij dit plan. Er is geen nulmeting verricht, er zijn geen nauwkeurige doelen omschreven en er ligt geen duidelijk ambitieniveau. Er is door u in het verleden ook geen betrokkenheid getoond bij het gebied en ook nu is van deze betrokkenheid nog steeds weinig te merken. Het aanplanten van bomen kan slechts als een propagandastunt worden gekwalificeerd die inging tegen het huidige bestemmingsplan en het voorbereidingsbesluit wat er kennelijk al lag.
Er is geen wetenschappelijke onderbouwing of aangetoonde noodzaak tot dit alles. Er is ook geen garantie op een voldoende financiŽle dekking voor het beheer en onderhoud in de toekomst. Daarbij mag men zich de vraag stellen of de verwervings- en inrichtingskosten welke nu betaald dienen te worden in verhouding staan tot de gewenste resultaten, voorzover deze omschreven staan. Nu geniet de samenleving voor een relatief geringe prijs van de harmonie tussen landschap, landbouw en natuur in dit gebied. Straks zullen tot in lengte der jaren middels kapitaalslasten en beheerslasten jaarlijks een forse rekening worden gedeponeerd bij recreant en natuurliefhebber. Deze rekening kan slechts geÔnd worden middels belastingheffing bij de burger.
De door u voorgestelde planontwikkeling is slechts het resultaat van een handjeklap door diverse overheden, bedrijfsleven en natuur- en milieuorganisaties. De burger en de boer staan hierbij buitenspel. In dit verband dient ook te worden opgemerkt dat de WLTO niet de belangen van de boeren in dit gebied behartigt.
Derhalve tekent de stichting De Bonnen bezwaar aan tegen dit voorbereidingsbesluit.

hoogachtend,

ing. A.H.M. Weterings,
voorzitter

c.c.: - Stichting Oranjebuitenpolder, Oranjedijk 58, 3151 XR Hoek van Holland.
- H.M van der Drift, Westgaag 94, 3155 DJ Maasland.
- WLTO, Postbus 649, 2003 RP Haarlem.


Terug..