Terug..


Paardenpension.Klik hier voor de snelle weg naar paardenpension

VREUGDENHIL

Leen Vreugdenhil heeft zijn bedrijf – de hoeve “Rijckevorsel” in de Korte Bonnen. Hij pacht dit bedrijf dan ook van de Erven van Rijckevorsel. Het betreft een gemengd bedrijf van 43.25 hectare. Sinds 2002 is het bedrijf in omschakeling naar biologische landbouw. Deze termijn duurt twee jaar. Vanaf 2004 mag het EKO-keurmerk worden gevoerd.
Hij werkt alleen en melkt en verzorgt zijn maximaal 50 stuks tellende veestapel. Middels een specifiek fokbeleid heeft hij hierin waardevolle genen verzameld. De gebruikte fokstieren demonstreren de door Vreugdenhil gekozen richting. Het bedrijf telt dan ook een aantal waardevolle fokfamilies. Daarnaast teelt hij jaarlijks ongeveer 5 hectare consumptieaardappelen en 10 hectare suikerbieten. De consumptieaardappelen worden geteeld voor Agrico Bioselect, een coöperatie voor telers van biologische aardappelen. Van oudsher werd veel direct aan de consument verkocht. De suikerbieten gaan naar de Cosun en vormt daarmee een grondstof voor de suikerindustrie. Vreugdenhil is lid van deze coöperatie en heeft aandelen en een quotum. Dit betreft plusminus 50 % van zijn bouwplan. De overige 50 % staat ten dienste van deze melkveehouderij en wordt beteeld met kunstweide en maïs. Dit is om het vee zomer en winter te voeden. In de zomermaanden loopt het vee uit principe zo lang mogelijk en zo veel mogelijk buiten. Het stamboekvee (stalnaam: Joyhill) is niet onthoornd, beschikt over een gezondheidscertificaat en is i.k.b.-waardig. Dat wil zeggen dat het bedrijf voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in de regeling Integrale Keten Beheersing Rund.

Overzicht Bedrijf Vreugdenhil

 In de bedrijfsgebouwen is plaats voor 32 stuks volwassen vee, 9 pinken, 10 kalveren en voorts is er plaats voor 6 nuchtere kalveren. Daarbij is er ook nog een paardenstal voor 5 paarden. Deze wordt echter gebruikt als ziekenboeg voor het vee. In een melklokaal gelegen tussen het woonhuis en de grupstal is plaats voor de melktank en de melkwinningsapparatuur. Het bedrijf van Vreugdenhil is ook K.K.M.-waardig, d.w.z. dat het bedrijf aan allerlei voorwaarden voldoet om op een hygiënische wijze kwaliteitsmelk te leveren. Deze melk wordt driemaal per week opgehaald door de CampinaMelkunie. Ook van deze coöperatie is Vreugdenhil lid en ook hierbij is er sprake van een quotum Boven de stallen en de oorspronkelijke landbouwschuur zijn hooizolders. Op de hooizolder boven de grupstal is ook een krachtvoersilo. Achter de grupstal is een hooiberg geplaatst. De mest verdwijnt in een tweetal mestkelders. Naast het bedrijf zijn ook een tweetal zogeheten sleufsilo’s waar maïs of gras kan worden ingekuild. Vanwege de toegenomen mechanisatie en veranderde eisen t.a.v. de bewaring van aardappelen is er op basis van een recht van opstal door Vreugdenhil zelf in 1981 een landbouwloods geplaatst. Hierin is sprake van werktuigenberging, aardappelbewaarplaats, sorteerruimte, werkplaats en kantine.

Aan de zuidzijde van deze schuur is een druivenmuur en staan fruitbomen. Tevens staan er fruitbomen, bramen, frambozen, bessen en aardbeien en een door populieren en meidoorns beschutte moestuin. Het gehele bouwperceel is ruim voorzien van erfbeplanting. De percelen worden allen ontsloten door de Bonnenweg. Er liggen twee brede dammen naar de percelen tussen de Bonnenweg en het Bonnenpad en de andere drie percelen komen direct uit op de Bonnenweg welke een private weg is. Alle percelen zijn gedraineerd. De drainreeksen liggen ongeveer een meter diep en 10 meter uit elkaar. De tussensloten worden onderbemalen door een 3-tal pompen. Hiervoor is vergunning verleend door het Hoogheemraadschap van Delfland. Overigens is het waterpeil in de sloot langs de Bonnenweg van een zodanig niveau dat deze onderbemaling slechts heel incidenteel nodig is.

boerderij Vreugdenhil 1977

 De grondsoort is zware zeeklei met een percentage lutum van rond de 40 en het berekende percentage slib ligt tussen de 50 en 60. Het percentage koolzure kalk en organische stof zijn vrij hoog, de hoeveelheid fosfaat is ruim voldoende en het kali-getal is zelfs hoog. De zuurgraad is zeer goed (7 tot 7,5). Dit alles betekent dat er sprake is van uitstekende en vruchtbare landbouwgrond, welke goed is onderhouden. Een probleem vormt slechts een extreme hoeveelheid neerslag, doordat de grond dan vanwege de "vettigheid" dichtslaat.

Vreugdenhil houdt deze grond in conditie door zijn bouwplan. De kunstweiden en de toediening van rundermest dragen zorg voor een fors percentage organische stof. Tezamen met het hoge percentage koolzure kalk zorgt deze ervoor dat de grond bewerkbaar blijft. Het stimuleert het bodemleven, hetgeen ook merkbaar is aan de weide- en akkervogels. Bij de suikerbieten en de maïs wordt zaaien en oogst door de loonwerker gedaan. Het slootonderhoud gebeurt ook in loonwerk. De overige werkzaamheden verricht Vreugdenhil zelf, waarbij familie wel eens bijspringt. Leen Vreugdenhil melkt zijn vee tweemaal per dag, zeven dagen per week en 52 weken in het jaar zelf. Verder bepaalt het seizoen de dagvulling. In de wintermaanden kost het verzorgen van het vee (voeren en uitmesten) de meeste tijd, terwijl in de zomermaanden de gewasverzorging veel aandacht vraagt. In het voorjaar moet het land zaaiklaar gemaakt worden en in het najaar is er de oogst, waarbij met name de oogst van de aardappelen een intensieve periode is. In de wintermaanden is er ook het sorteerwerk en voorts moet er ook nog onderhoud verricht worden aan het uitgebreide machinepark. Naast dit alles vraagt ook de administratie de nodige aandacht. De uitdrukking "farming is a way of life" gaat voor Leen Vreugdenhil zeker op.

Toch heeft hij daarnaast in het kader van de “verbrede landbouw” ook nog tijd gevonden voor het verzorgen van paarden in pension en de organisatie van een zomergalerie. Tevens is er de gelegenheid tot het plaatsen van een tent of caravan op Camping De Kraai. Vreugdenhil beschouwt deze activiteiten als een onderdeel van de plattelandsvernieuwing.

Stamboom van de Fam. Vreugdenhil:

Perceelskaart van Leen Vreugdenhil:


Terug..