Terug..


ONTSLUITINGSWEG HOEK VAN HOLLAND

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen.Naar de nieuwste reaktie

Naast het normale verkeersaanbod van en naar de woonkern Hoek van Holland en de bedrijventerreinen, zijn nog twee aparte verkeersstromen te onderscheiden. In de eerste plaats is dat het vracht- en personenvervoer van en aar de Stenaterminal vanwege de ververbindingen met Engeland. De tweede te onderscheiden verkeersstroom is de stroom die ontstaat vanwege de recreanten. Vooral, maar niet alleen, in de zomer - vooral op mooie dagen - leidt dit met name op de Maasdijk tot files. Hierdoor ontstaan algemene bereikbaarheidsproblemen, die in het bijzonder de dienstverlening van nuts- en calamiteitenvervoer in gevaar kan brengen. De Maasdijk verwerkt verder veel economisch verkeer ten behoeve van het Westland en ook dit wordt door de veel optredende congestie belemmerd. De deelgemeente Hoek van Holland is dan ook van mening dat de bereikbaarheid te wensen overlaat.
Daarnaast stelt men dat er sprake is van een tweeledig veiligheidsprobleem. Ten eerste is de Maasdijk verkeersonveilig. In de periode 1993 t/m 1997 zijn er 63 ongevallen geweest met persoonlijk letsel en 2 ongevallen met dodelijke afloop. Ook is de huidige en enige ontsluiting van Hoek van Holland via de Maasdijk vanwege de kans op files, risicovol als deze als calamiteitenroute moet worden gebruikt.
Men acht derhalve een tweede ontsluitingsweg noodzakelijk zowel ter verbetering van de bereikbaarheid van Hoek van Holland, de economische noodzaak van het project, als ter verbetering van de veiligheid op de weg en de leefbaarheid langs de Maasdijk.
Aan de genoemde motieven voor een tweede ontsluiting kan nog worden toegevoegd dat op grond van de toekomstige ontwikkelingen een toename van de verkeersbewegingen is te verwachten. Deze ontwikkelingen zijn:

Er is gekozen voor aan leg van deze ontsluitingsweg in twee fases, om de knelpunten in de bereikbaarheid van Hoek van Holland snel te kunnen oplossen. Men hoopt in 2001 een aanvang met de eerste fase van het project te kunnen nemen.
Tot op heden is de stichting "De Bonnen" niet uitgenodigd voor de bestaande klankbordgroep of als gesprekspartner gevraagd voor het bespreken van de mogelijke tracÚs.

Ontsluitingsweg: 27,517 bytes Alternatief ontsluitingsweg: 27,517 bytes
EÚn van de plannen. Voorkeursalternatiefplan.

Er behoeft geen enkel misverstand over te bestaan dat de stichting "De Bonnen" zich tot het uiterste zal verzetten bij het inleveren van ook maar een vierkante meter grond voor het realiseren van deze ontsluitingsweg. De verwachting is dan ook dat het doorlopen van eventuele bezwaar- en beroepsprocedures de nodige jaren zal gaan duren.

Per 1 mei 2002 jl. is er een zienswijze uitgegaan naar de deelgemeente Hoek van Holland vanuit Stichting "De Bonnen". Daaruit volgend is er een verzoek informatie over de Ontsluitingsweg per 2 juli 2002 jl. naar de deelgemeente Hoek van Holland gestuurd. Tot op heden hebben wij nog geen reactie ontvangen van de deelgemeente; dan maar per 16 september 2002 jl. een herinnering de deur uit!

Na de herinnering aan de raad is er op 25 november nog een verzoek aan het college van B&W van de gemeente Rotterdam gestuurd. Tevens is het aan de orde gesteld in een overleg op 26 november met de portefeuillehouder Hilde Noordtzij. Het geheel heeft geen resultaten gehad met als gevolg dat er op 28 januari 2003 wederom een herhaald verzoek aan de raad verzonden moest worden. De ambtelijke organisatie van de deelgemeente Hoek van Holland is de afgelopen 5 jaar met 50 % toegenomen. Het bestuur van de Stichting De Bonnen heeft niet kunnen concluderen dat dit heeft geleid tot een snellere behandeling van de correspondentie of toe een beter doorlopen van de procedures. Ten aanzien van de ontsluitingsweg naar Hoek van Holland is het ook merkwaardig om te zien hoe men volledig is voorbij gegaan aan de per 1 april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet.

Uiteindelijk is er op 2 juli 2003 een hoorzitting geweest van de commissie Ruimtelijke Ordening van de deelgemeente Hoek van Holland. Het bestuur van de Stichitng De Bonnen constateert dat men niet echt inhoudelijk wenst in te gaan op de aangevoerde argumenten. In een schrijven aan deze commissie d.d. 22 juni 2003 is verzocht er geen prestige-object van te maken. Voor het overige is besloten verder geen energie meer in te steken in een gebrekkig functionerende lokale "democratie" en het uiteindelijk maar te laten aankomen op een procedure. Op het voorbereidingsbesluit is gereageerd middels een bezwaarschrift.

14:17 9-4-2001

In een artikel in 't Hele Westland is hier door Gera de Leeuw aandacht aan besteed.


Terug..