Terug..


Artikel in 't Hele Westland dd 25 maart 2004 door Gera de Leeuw

De Bonnen maakt bezwaar tegen voorbereidingsbesluit tweede ontsluitingsweg Westland/Hoek van Holland

De Stichting De Bonnen heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het voorbereidingsbesluit plangebied tweede ontsluitingsweg Hoek van Holland. Een bloemlezing van de argumenten: Er is geen integrale planvorming, de problemen worden verschoven naar een volgende generatie bestuurders, het is een schijnoplossing, en het is een aantasting van het stiltegebied.

De bezwaarmakers vinden behoud en versterking van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en agrarische kwaliteiten van het gebied primair. "Bovendien bestaat geen enkele garantie dat na fase 1 ook fase 2 komt. De consequentie daarvan is dat de voorgestelde planvorming verstrekkende gevolgen kan hebben voor de komende decennia.
Dit betekent dat de negatieve effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie niet worden weggenomen door de voorgestelde fysieke maatregelen in het project Westland/Hoek van Holland Tweede Ontsluitingsweg. Het is niet alleen een doorsnijding van de ecologische corridor maar ook een doorsnijding van de bedrijfsvoering van een agrarisch bedrijf. Dit betekent ook economische schade".

Nieuwe bottleneck

De Bonnen is nu nog een oase van rust. Toename van het verkeer in dit gebied betekent toename van geluidsoverlast, licht, uitlaatgassen, zwerfvuil, etc. middenin een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur. De enige aantasting van deze rust blijft nu nog beperkt tot de bedrijfsactiviteiten langs het Oranjekanaal en op het terrein van het Composteringsbedrijf.
De voorgestelde wegcapaciteit in combinatie met het tracé lost de ontsluitingsproblematiek van Hoek van Holland niet op, maar verplaatst deze slechts van de Haakweg en de Dirk van den Burgweg naar het gebied rondom het Oranjekanaal. Dit wordt de nieuwe bottleneck", staat te lezen in het bezwaarschrift.
"De huidige situatie leert al dat er een piekbelasting kan zijn van het weggebruik in dit gebied door de huidige activiteiten langs het Oranjekanaal en op het terrein van het composteringsbedrijf. Tezamen met het leegstromen van de ferry en/of het toeristisch verkeer van en naar het strand betekent de voorgestelde planvorming een schijnoplossing en slechts het creëren van een nieuw knelpunt."

Toeristische trekpleisters

De Bonnen: "Dit toekomstig probleem wordt ook versterkt door voorgestelde bedrijfsactiviteiten op het bedrijventerrein aan de Kulkweg, door een te realiseren gronddepot en toekomstig bedrijventerrein op het terrein van het composteringsbedrijf en door het aantrekkelijker maken van de Stormvloedkering als toeristische trekpleister. Het moge hierbij duidelijk zijn dat ontwikkeling van een voorgesteld pretpark (Floraland?) in combinatie met een Floriade aan de oostzijde van het Nieuw-Oranjekanaal wat ons betreft niet aan de orde is."

Problemen doorschuiven

"In het voorontwerp-bestemmingsplan wordt de indruk gewekt van een strategische keuze", aldus de bezwaarmakers. "Nu wordt geprobeerd het financieel haalbare te realiseren, om met de problemen die hierdoor ontstaan hogere overheden in een positie te manoeuvreren het technisch noodzakelijke (zoals geformuleerd in de MER) te financieren.
Door het probleem groter te maken hoopt men op een hogere prioriteit bij andere partners op het oplossen daarvan. Dit alles is een politiek spel waarbij gekozen wordt voor een schijnoplossing. Deze schijnoplossing wordt gepresenteerd als tussenoplossing, terwijl het risico bestaat dat er gewoon sprake is van een definitieve oplossing voor de komende decennia. De nadelige gevolgen hiervan worden afgewenteld op de bewoners en bedrijven in de Bonnen en de in dit gebied aanwezige flora en fauna. De huidige generatie bestuurders prefereert kennelijk een korte termijn oplossing in het kader van een persoonlijke carrière.
Hierbij hoopt men te scoren bij de eventuele aanleg en weer weg te zijn als de problemen zich gaan voordoen. Daarmee wordt het echte probleem t.a.v. de ontsluiting van Hoek van Holland niet opgelost, maar doorgeschoven naar een volgende generatie bestuurders."

Genoodzaakt

Omdat men bij de deelgemeente Hoek van Holland het tot op heden nog niet nodig heeft gevonden inhoudelijk op hun argumenten in te gaan voelen de leden van De Bonnen zich genoodzaakt bezwaar aan te tekenen. Zij adviseren hierbij te komen tot een integrale planvorming waarbij niet alleen de aanbevelingen en conclusies vanuit de MER worden meegenomen, maar ook recht wordt gedaan aan het oplossen van de reeds aanwezige problemen en de problemen die veroorzaakt worden door deze wegaanleg in het werkgebied van onze stichting.

Noot van de redactie:

Bij plannen onder ontsluitingsweg Hoek van Holland staat het hele verhaal over alle wetenswaardigheden over de ontsluitingsweg.


Terug..