Terug..


HAVENPLAN 2020

De haven is nooit af. Als Rotterdam zijn toekomst wil handhaven moet het in de toekomst kijken.

Dat heeft Rotterdam ook gedaan. De komende 15 jaar zal de haven van Rotterdam verder groeien. Men verwacht meer goederen te kunnen afhandelen, men verwachtr meer bedrijven die zich in de haven willen vestigen en er komt meer vraag naar gespecialiseerde kennis en dienstverlening. Men acht deze ontwikkelingen goed voor Nederland en goed voor Rotterdam. Maar niet zonder meer. Groei waar land, regio en stad beter van worden vraagt om keuzes. De keuze voor een haven die de ruimte heeft en uitstekend bereikbaar is. De keuze voor een haven als bron van werk en knnisontwikkeling. De keuze ook oor een stille, schone en veilige haven waar mensen graag bij in de buurt wonen.

Het Rotterdamse college van B&W heeft deze keuzes uitgewerkt in het Havenplan 2020: een visie op de toekomst van de Rotterdamse haven, waarin “kwaliteit”de sleutel is. De gemeenteraad had het college van B&W via twee moties opdracht gegeven het havenplan 2010 uit 1993 te vervangen.

Het Havenplan 2020 is het beleidsplan van de gemeenteRotterdam. Het geeft an hoe het haven- en industriecomplex zich verder mopet ontwikkelen. Daarbij wil de gemeente zorgen voor een goede afweging tussen economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en kwaliteit van de leefomgeving.

Zowel de gemeente Rotterdam als het Rijk hebben als doel gesteld het Rotterdamse haven- en industriegebied als mainport te versterken en de kwaliteit van het woon- en leefklimaat te verbeteren. Deze “dubbele doelstelling”wordt uiteraard in het Havenplan 2020 overgenomen. Het Havenplan 2020 voegt daar als bijzondere doelstelling aan toe dat de haven ook moet bijdragen aan de versterking van de regionale economie.

Een belangrijk vertrekpunt van het Havenplan 2020 vormt de kabinetsbeslissing over het Project Mainport Ontwikkeling Rotterdam. Hiermee zijn besluiten genomen over de aanleg van de Tweede Maasvlakte, de maatregelen in het bestaande havengebied en de aanleg van 750 hectare natuur en recreatie in de regio! In het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam heeft de gemeente zelf met de milieuorganisaties het convenant Visie en Durf afgesloten om de “dubbele doelstelling”te waarborgen. Ook dit convenant geldt als uitgangspunt voor het Havenplan 2020.

Een indruk van dit Havenplan 2020 kunt u verkrijgen op de daarvoor opgesteld website www.havenplan2020.nl en natuurlijk dwalen uw blikken dan af naar de consequenties die dit heeft voor de Bonnen en omgeving. Kennelijk is er voor de landbouw geen plaats meer.

Het bestuur van de Stichting De Bonnen heeft hier dan ook op gereageerd . De plannen m.b.t. woningbouw ten noorden van het Staalduinse Bos en de eventuele aanleg van een Oranjetunnel zijn of kunnen buiten het werkgebied van onze stichting worden gerealsieerd.


Terug..