Terug..


secretariaat:

telefoon:
fax:
e-mail:
website:

bank:
rekeningnr:

Bonnenweg 50, 3151 XA Hoek van Holland

0174-384807
0174-386161
info@debonnen.nl
www.debonnen.nl

Rabobank Westland Zuid-West
3732.63.643aan: het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Rotterdam,
Coolsingel 40,
3011 AD Rotterdam.
 
betreft: reactie concept-Havenplan 2020

Hoek van Holland,
20 januari 2004

Geacht college,

Bij deze berichten wij u te hebben kennisgenomen van het concept-Havenplan 2020. Voor het werkgebied van onze stichting zien wij een streefbeeld welke niet overeenkomt met onze doelstelling: het bewaren en bewaken en versterken van de kwaliteit van het landschappelijk, natuurwetenschappelijk en agrarische karakter van zowel de Korte Bonnen alsook de Lange Bonnen.
Op termijn zal De Bonnen het laatste stukje oorspronkelijke agrarisch gebied zijn op de noordwest-oever van de Nieuwe Waterweg. Het is belangrijk daar zuinig op te zijn en de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebied juist te versterken. Daarmee zorgt men voor een afwisselend landschap, doet men recht aan de cultuurhistorische wording, beschermt men de ecologische verbinding en stimuleert men de agrarische ontwikkeling van de aanwezige bedrijven in een richting welke ook beantwoordt aan een maatschappelijke vraag.
Om dit te bereiken moet worden voorkomen dat er een planologische schaduwwerking gaat ontstaan welke het gebied en de daarin aanwezige bedrijven het perspectief doet ontnemen. Dit leidt slechts tot verloedering, verpaupering en verrommeling van het buitengebied en daarmee levert dit havenplan ook geen bijdrage aan een aantrekkelijk en recreatief landschap en stimulering en vernieuwing van het platteland van en rond Rotterdam.
Wij verzoeken u bij deze dan ook uw definitieve Havenplan in die zin te wijzigen dat recht wordt gedaan aan stappen die reeds gezet zijn en stappen die nog genoemen moeten worden in het kader van een integrale economische visie voor het gebied welke maatschappelijk draagvlak heeft. Derhalve stellen wij u voor uw streefbeeld te wijzigen in “landschappelijk en natuurwetenschappelijk waardevol agrarisch gebied”. Hiermee wordt ook beantwoord aan de behoefte aan een ecologisch netwerk en recreatieve mogelijkheden op een realistisch schaalniveau.
Voor het overige berichten wij u dat de mogelijke aanleg van een Oranjetunnel geen nadelige effecten mag hebben op de reeds eerder verwoordde doelstelling van onze stichting.

met vriendelijke groet,

ing. A.H.M. Weterings, voorzitter

c.c.: raad van de deelgemeente Hoek van Holland

De stichting "De Bonnen" stelt zich ten doel de kwaliteit van het landschap, de landbouw en de natuur in de Bonnen te bewaren, te bewaken en waar mogelijk te versterken.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24310446.


Terug..