Terug..


STREEKPLAN RIJNMOND

"De Bonnen" staat in het streekplan Rijnmond (1996) als een agrarisch gebied welke natuurwetenschappelijk en/of landschappelijk waardevol is. Het gebied vormt als zodanig, samen met het Staalduinse Bos, een ecologische verbindingszone tussen de Kapittelduinen en het ROM-Rijnmondproject in de Oranjebuitenpolder.

Streekplan Rijnmond April 1974: 152.719 bytes

Het regionale beleid richt zich op behoud en versterking van de natuurwaarden en landschappelijke kwaliteiten van het landelijk gebied. De natuurlijke omgeving levert de bestaansvoorwaarden voor de menselijke samenleving en omgekeerd zijn veel plant- en diersoorten in hun voortbestaan afhankelijk van menselijke activiteiten. Juist de aanwezige natuur- en landschapswaarden zo dicht tegen de stedelijke en industriële zones gelegen vragen een stringente voortzetting van het in voorgaande streekplannen aangegeven beleid met betrekking tot de instandhouding hiervan.

Cultuurhistorische waarden, zoals monumenten en historische structuren, zijn medebepalend voor de ruimtelijke kwaliteit. Het beleid is daarom gericht op bescherming van deze waarden. Het beleid t.a.v. de landbouw zal nog meer dan in het verleden in nauwe samenhang met het beleid inzake natuur en landschap en openluchtrecreatie vorm gegeven worden. Ook in gebieden met een agrarische hoofdfunctie dienen behoud en versterking van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten gewaarborgd te zijn. De provinciale ecologische hoofdstructuur dient ook in die gebieden gestalte te kunnen krijgen, terwijl recreatief medegebruik, in vele gevallen gekoppeld aan ecologische verbindingszones, verder ontwikkeld wordt.

Sreekplan Rijnmond 1986 : 174.355 bytes Streekplan Rijnmond 1996 : 227.596 bytes

De op de plankaart als zodanig aangegeven gronden zijn bedoeld voor agrarische doeleinden, met beperkingen ten aanzien van tuinbouw onder glas. De natuurwetenschappelijke en/of landschappelijke kwaliteit van deze gebieden is van dusdanige waarde dat deze dient te worden beschermd en zonodig vergroot.


Terug..