Terug..


SLIB- EN GRONDBANK WATERWEG

De Slib- en Grondbank Waterweg wordt geëxploiteerd door de Slib- en Grondbank Waterweg v.o.f. en de vennoten die deel uitmaken van deze v.o.f. zijn Vermeer Infrastructuur, Vermeer Milieutechniek en de Stichting Verwerken Tuinafval Westland.

Hierbij is de Stichting Verwerken Tuinafval Westland de eigenaar van de grond en zal Vermeer Infrastructuur en Vermeer Milieutechniek de benodigde kennis en expertise inbrengen voor het oprichten van een tijdelijke slib- en grondbank met als doel sanering van de locatie.

Deze locatie ("het stort") betreft een voormalig slibdepot, waar tussen 1965 en 1969 sterk verontreinigd havenslib is gestort, afkomstig uit de havens van Rotterdam. De verontreiniging betreft arseen, koper, zink, kwik, minerale olie en drins en dit is aangetroffen tot een diepte van circa 2,5 meter beneden maaiveld. Deze locatie dient dan ook te worden gesaneerd.

De deelgemeente Hoek van Holland kiest er voor om in de toekomst dit terrein een dubbele bestemming te geven, namelijk bedrijfsterrein en/of terreinen ten behoeve van de recreatie.

"Bedrijfsterrein omdat dit goed aansluit bij de geldende bestemmingen aan de oost- en westzijde en omdat er schaarste dreigt aan dit soort bestemmingen in de regio. Recreatie omdat dit eveneens goed aansluit bij het Staalduinse Bos en de Lange Bonnen(!) en de toeristisch-recreatieve voorzieningen als stormvloedkering en wellicht Floraland." ,aldus de deelgemeente. Overigens valt van deze dubbele bestemming in het ontwerp-structuurplan Rotterdam weer niets terug te vinden en is de toekomstige bestemming gewoon bedrijfsterrein.

De Stichting Verwerken Tuinafval Westland, de deelgemeente Hoek van Holland en de gemeente Rotterdam hebben elkaar gevonden in een intentieovereenkomst waarbij het bestuur van de stichting Tuinafval Westland meewerkt om op korte termijn de gronden welke noodzakelijk zijn voor het realiseren van de tweede ontsluitingsweg naar Hoek van Holland over te dragen aan de gemeente Rotterdam, zodat kan worden begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. De Stichting Verwerken Tuinafval Westland heeft zich tevens verplicht de terreinen met een dubbele bestemming binnen drie maanden na afloop van de exploitatieperiode te koop aan te bieden aan de gemeente Rotterdam. Vervolgens heeft de gemeente Rotterdam het recht gedurende een termijn van drie maanden om te besluiten tot aankoop over te gaan. Deze transactie zal dan geschieden op basis van de waarde in het vrije economische verkeer. De gemeente Rotterdam en de deelgemeente Hoek van Holland zullen dan op haar beurt medewerking verlenen aan alle noodzakelijke vergunningen ten behoeve van de activiteiten van de grond- en slibbank. Dit alles zal pas geschieden nadat de milieueffectrapportage aanvaardbaar is verklaard door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het duidelijk is dat de voor deze beoogde activiteit vereiste milieuvergunningen verleend kunnen worden. Na het onherroepelijk zijn van de benodigde vergunningen op grond van de Wet Milieubeheer en de Wet Bescherming Oppervlaktewater, alsmede de eventueel vereiste aanlegvergunning als bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke ordening wenst de Stichting Verwerken Tuinafval Westland binnen een termijn van tien jaar nadat de slib- en grondbank feitelijk in gebruik is genomen het saneringsproces te hebben afgerond. Hierbij is geen boetebeding opgenomen als deze termijn niet gehaald wordt.

Voor de Bonnen is van belang dat er bij de realisering van de gewenste eindsituatie (bedrijfsterrein!) er geen compensatie verlang wordt in de directe nabijheid middels de aanleg van natuurterreinen. De consequentie van deze planvorming zou dan kunnen zijn dat de Bonnen opgeofferd worden om uiteindelijk een bedrijfsterrein op het Stort te kunnen realiseren. Hierover dient vooraf duidelijkheid te bestaan. Als er sprake is van compensatie, dan dient dit op het eigen terrein gevonden te worden.

Voorts is het van belang dat in de intentieovereenkomst gesproken wordt over de strook grond

(vanaf de perskade tot plm. 3 meter uit de eigendomsgrens) ten noorden van het gedeelte van het terrein met de (eind)bestemming composteringsbedrijf om deze op dezelfde wijze in te richten als de soortgelijke strook grond van het gedeelte van het terrein waarop de slib- en grondbank zal worden geëxploiteerd.

De verdere planontwikkeling zal getoetst worden aan de rust, de ruimte en de mogelijkheid tot reflectie die in de Bonnen dient te blijven bestaan.

Het bestuur van de stichting heeft gereageerd op de op te stellen richtlijnen inzake de milieueffectrapportage (mer). U kunt van de inhoud van deze brief kennis nemen door te klikken op

reactie op richtlijnen mer grond- en slibbank.


Terug..