Terug..


REGIONAAL GROEN STRUCTUUR PLAN

Het Regionaal Groen Structuurplan beoogt vanuit de groene sector een bijdrage te leveren aan de concretisering van de beleidsambities van de stadsregio Rotterdam. Daarbij is er voor gekozen die bijdrage te baseren op een integratie van de belangen van de drie groene sectoren: natuur, landbouw en recreatie. Zij worden beschouwd als de primaire dragers van de regionale groenstructuur en als "natuurlijke" partners in de verdere ontwikkeling van die groenstructuur.

Regionaal Groen Structuur Plan Ontwikkelingsperspectief: 170.372 bytes

In de regionale groenstrategie bepleit de stadsregio om investeringen in natuur- en recreatiegebieden hand in hand te laten gaan met verdere verstedelijking en havenontwikkeling. Dit heeft het gevaar in zich van een "handjeklap", waarbij de landbouw een zwakke onderhandelingspartner is. De ontwikkeling en de omvang van het stadsregionale landschap dient van een vergelijkbare omvang en zwaarte te zijn. Bij deze beide grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen is door de betrokken partijen een relatie gelegd met de noodzaak van het ontwikkelen van een samenhangende regionale hoofdgroenstructuur en de daarbij behorende elementen zoals parkgebieden, natuurgebieden, recreatiegebieden en de met deze gebieden samenhangende netwerken en verbindingszones.

Het RGSP moet aangeven waar binnen de groenstructuur de groene functies recreatie, natuur en landbouw in onderlinge samenhang een plaats krijgen. Basisgedachte is dat de combinaties van deze functies bijdraagt aan de kwaliteit, kracht en realiseerbaarheid van het groen. Ook de beperkte ruimte geeft deze gedachte in. Bij deze redenatie past een beschrijving van de groenstructuur aan de hand van integrale groentypen. Een groentype is een aanduiding van een na te streven combinatie van landbouw, recreatie en/of natuur. Op de bijgevoegde kaar staat "De Bonnen" ingekleurd als "landbouw met verbrede doelstelling recreatief medegebruik/ half natuurlijk/ multifunctionele natuur met extra mogelijkheden voor natuur- en recreatieproductie."


Terug..