Terug..


Aan: de raad van de gemeente Rotterdam,
  t.a.v. de directeur van de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting,
  Postbus 6699,
  3002 AR Rotterdam.
   
Van: Stichting "De Bonnen",
  Bonnenweg 50,
  3151 XA Hoek van Holland,

Betreft: zienswijze ontwerp-structuurplan Rotterdam 2010

Hoek van Holland, 20 november 2000

Geachte raad,

Ofschoon in het provinciaal Beleidsplan Natuur en Landschap (1991) kennelijk "De Bonnen" als ecologische verbindingszone van de kust van Hoek van Holland naar Midden-Delfland is aangegeven, heeft het streekplan Rijnmond (1996) het gebied als agrarisch gebied met natuur en landschapswaarden omschreven. Dit is dan ook niet strijdig met de ecologische verbindingszone.
Transformatie van "De Bonnen", waarbij de ecologische verbindingszone uitgewerkt dient te worden en waarbij rekening wordt gehouden met de huidige waarde van het gebied, is blijkbaar derhalve - op lange termijn - onderdeel van het provinciaal beleid.
Natuurlijk kan hierbij geen sprake zijn van een kunstmatig aangelegd "waterrijk natuurpark" omdat hierbij geen rekening wordt gehouden met de landschappelijke en natuurwetenschappelijke karakteristieken van het gebied. Deze zijn immers juist tot stand gekomen door de agrarische functie die dit gebied al eeuwen heeft. Met deze voorstellen wordt dan ook geen recht gedaan aan de cultuurhistorische vorming van "De Bonnen" en geen respect betoont aan de bewoners en de agrarische ondernemers in dit gebied. Wij constateren dat er nu een nieuw element inschuift, terwijl de planvorming van de afgelopen decennia juist conserverend van aard was. In onze opvatting wordt onder het versterken van de aanwezige kwaliteiten iets anders verstaan dan "transformatie". Het moge duidelijk zijn dat wij ons tegen deze aantasting zullen verzetten.
Met betrekking tot het Ontwikkelingsperspectief Oranjebuitenpolder als onderdeel van het concept-Ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder dient hierbij te worden gemeld dat dit geen beleidsinstrument is waarbij naar de opvatting van de burgers is gevraagd.
Het bestuur van de stichting "De Bonnen" zal dan ook niet kunnen instemmen met dit perspectief en deze planontwikkeling. Omdat het echter een ontwikkeling betreft voor na deze planperiode is terecht het grootste gedeelte van "De Bonnen" op de plankaart als "landschappen" aangegeven. Helaas kan de afbakening hiervan tot misverstanden leiden. Zo ligt de westgrens van "De Bonnen" bij de Haakweg, de zuidgrens bij de Dwarshaak en het Stort, de (historische) oostgrens daar waar de Polderhaak begint en de noordgrens volgt Bonnenpad, Bonnenlaan en het eerste gedeelte van de Spuidijk.
Er wordt door ons derhalve bezwaar aangetekend tegen iedere bestemming welke op de plankaart binnen de bovengenoemde grenzen niet als "landschappen" staat aangegeven. Wellicht ten overvloede zij hier vermeld dat het grasland van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam tussen Hillwoning en Haakweg tot het natuurgebied "Kapittelduinen" behoort en derhalve tot het milieu "bossen en plassen" gerekend dient te worden. Dat het beheer van dit gebied niet in overeenstemming is met de bestemming versterkt de geloofwaardigheid van de (lokale) overheid niet. Evenmin heeft de ontwikkeling van het tranportcentrum Coldenhove en het tuinbouwgebied Oudcamp in de ecologische corridor van kust naar Midden-Delfland een bijdrage geleverd aan deze geloofwaardigheid.
Met betrekking tot het Stort kan worden gesteld dat een structuurplan een weerslag behoort te vormen van een integrale ruimtelijke visie van de lokale overheid, welke tot stand komt in samenspraak met diverse overlegpartners, overheden, belangengroeperingen en particulieren en geen resultaat behoort te zijn van de onderhandelingspositie van de gemeente Rotterdam en het composteringsbedrijf Zuid-Holland inzake de aanleg van de tweede ontsluitingsweg naar Hoek van Holland. Overigens verzwakt men juist de onderhandelingspositie als de raad van de gemeente Rotterdam de opvatting huldigt dat op langere termijn de ontwikkeling in de richting van een toeristisch-recreatieve bestemming meer voor de hand ligt en men nu in het structuurplan er de bestemming "bedrijven" aan wil geven. Voor de goede orde wijzen wij u er ook op dat in de deal die gemaakt is tussen de Stichting Verwerken Tuinafval Westland, de deelgemeente Hoek van Holland en de gemeente Rotterdam de eerstgenoemde stichting reeds akkoord is gegaan met een dubbelbestemming. U kunt dit lezen in artikel 11 van de intentieverklaring.
Momenteel heeft het merendeel van dit terrein een agrarische bestemming en een bestemmingswijziging zal ongetwijfeld weer met zich meebrengen dat men zoekt naar compensatie in de vorm van "hoogwaardige natuur". Het ware beter als dit alles op de locatie zelf gevonden werd. De optie "hoogwaardig bedrijventerrein met natuurontwikkeling" ligt dan meer voor de hand.
Bij deze tekent het bestuur van de stichting "De Bonnen" dan ook bezwaar aan tegen de bestemming "bedrijven" t.a.v. het Stort.
Voor het overige constateren wij nog een aantal onvolkomenheden.
Zo treffen wij op bladzijde 50 een wensbeeld 2010+ aan inzake de Recreatieve Stad waarbij het gebied de Bonnen is ingekleurd met de omschrijving "bossen en plassen". Ook hier tekenen wij bezwaar tegen aan.
Tevens treffen wij op bladzijde 58 een wensbeeld 2010+ aan inzake de Ondernemende Stad waarbij het Stort is ingekleurd met de omschrijving "regulier bedrijventerrein". Ook hier tekenen wij bezwaar tegen aan.
Voorts zien wij op bladzijde 64 een wensbeeld 2010+ inzake de Mobiele Stad waarbij de tweede ontsluitingsweg naar Hoek van Holland door het gebied de Bonnen staat getekend. Een tracÚ langs de Bonnen is te prefereren omdat hierbij de uniek waarde van dit gebied niet wordt aangetast. Ook op de plankaart zien wij dit tracÚ ingetekend staan. Derhalve tekenen wij ook hier bezwaar tegen aan.
Op bladzijde 68 zien wij bij een wensbeeld 2010+ inzake de Blauwe Stad een spaarwatersysteem in de Bonnen ingetekend, terwijl hier ook volgens het ABC van het Hoogheemraadschap van Delfland geen behoefte aan bestaat. Wij wijzen deze optie van de hand en tekenen dan ook hier bezwaar tegen aan.
Voor het overige berichten wij u dat wij ons het recht voorbehouden om in een later stadium met een aanvulling op deze zienswijze te komen.

hoogachtend,

het bestuur van de stichting "De Bonnen"

ing. A.H.M. Weterings, ing. L.W. Vreugdenhil,

voorzitter

secretaris


Terug..