Terug..


AGENDA JAARVERGADERING 2002

Datum: 28 juni 2002
Locatie: Bonnenweg 20
Aanvang: 20.15 uur
Aanwezig: Ton van Anraad
Annemiek van Anraad
Herman Weterings
Arie Noordam
Corne van der Berg
Jeanette Vreugdenhil
Mario van der Drift
Marjan Gerritse
Henk van der Drift
Leen Vreugdenhil

Agenda:

1. Openingswoord voorzitter Voorzitter Herman Weterings heet een ieder van harte welkom en betreurt de late komst van Leen. De afspraak was 20.00 uur en gezien de lengte van de agenda is alle tijd nodig.

2. Notulen jaarvergadering
25 juni 2001
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan de notulist.

3. Jaarverslag 2001 Het jaarverslag wordt goedgekeurd met de complimenten aan de secretaris.

4. Jaarrekening 2001 Het tekort op de afrekening van het Proza- en Poëziefestival is ontstaan door problemen t.a.v. de subsidieverstrekking door de deelgemeente. De behandeling van de aanvraag heeft bijna 5 maanden geduurd. Op 27 februari 2001 werd de subsidieaanvraag ingediend. De deelgemeente maakte pas een dag na het festival 80 % van het toegezegde subsidie-bedrag (fl. 896,-) over. De rest (fl. 224,-) zou worden uitbetaald indien binnen 2 maanden de afrekening zou worden gestuurd .Deze termijn is niet gehaald. De beperkte vrije tijd van Leen is opgegaan aan andere zaken. Vlak voor de deadline kwam de Bonnen blank te staan en vanaf 19 september lagen de prioriteiten elders. Burgers, ondernemers, organisaties en instellingen dienen zich echter wel aan de termijnen en procedures te houden. De (lokale) overheid hanteert voor zichzelf nu eenmaal andere normen en waarden. Na een toelichting door Leen en een kleine correctie wordt de jaarrekening goedgekeurd.

5. Begroting 2002 - vaststellen tarief donateurs
Het tarief voor donateurs wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op € 12.50. De donateurs worden apart uitgenodigd voor het Proza- en poëziefestival en daarbij geïnformeerd over het nieuwe tarief. - abonnement stukken deelgemeenteraad
Het is noodzakelijk vroegtijdig geïnformeerd te zijn over ruimtelijke en/of economische plannen. De informatie middels de pers bereikt de bewoners van het buitengebied niet. Een abonnement is dan ook onontbeerlijk. Ton suggereert de deelgemeente te verzoeken te worden gerangschikt onder de bewonersverenigingen, e.d., zodat een gratis abonnement mogelijk is. Leen zal een brief doen uitgaan.
- contract update website
Om de website up-to-date te houden zal een honorering van de werkzaamheden moeten gaan plaatsvinden. Wat is redelijk? Herman stelt dat feitelijk eens per twee weken een avond besteed dient te worden aan het onderhoud van de website. Een ieder vindt de website een belangrijk instrument en deze wordt ook veelvuldig geraadpleegd. Er zal een extra bijdrage noodzakelijk zijn. Leen maakt hiervoor een apart voorstel.

6. Taakverdeling bestuur - voorstel tot aanwijzen plv. voorzitter
Leen wijst op de noodzaak de onderlinge vervanging goed te regelen in verband met de kwetsbaarheid van de organisatie. De overigen zien hier de noodzaak niet van in en zijn van mening dat in voorkomende gevallen wel een adhoc beslissing genomen kan worden.

7. Communicatie intern:
- Een ieder is tevreden over de wijze waarop de communicatie verloopt. Het blijft wel belangrijk dagelijks de electronische post te raadplegen.
extern:
- stichting Oranjebuitenpolder
Beide stichtingen hebben beloofd elkaar te informeren over akties en standpunten.
- stichting Zuid-Hollands Landschap
Dit contact is stilgevallen. De redenen daarvoor zijn onduidelijk. Recent heeft wel Johan van den Berg het bestuur uitgenodigd om op 12 juli samen met de gemeente ’s-Gravenzande en het Hoogheemraadschap van Delfland de ontwateringsproblematiek te bespreken. Herman en Leen worden afgevaardigd.
- Hoogheemraadschap van Delfland
Contact met de medewerkers is goed. De vraag is hoe het bestuur omgaat met onze problemen en suggesties.
- Deelgemeente Hoek van Holland
Er is een nieuwe portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. De verwachting is dat hierdoor een beter en betrouwbaarder contact zal ontstaan. Probleem blijft ook de informatievoorziening van de deelgemeente. Tegenwoordig kan er ook summiere informatie van de website van de deelgemeente worden gehaald.
- In Natura
Dit contact is stilgevallen. Ook deze organisatie is duidelijk nog in opbouw en heeft de nodige problemen met de overheid over de subsidiering van het agrarisch natuurbeheer.
- stichting Promotie Hoek van Holland
Leen onderhoudt de contacten en deze zijn goed.
- Vockestaert
De Bonnen valt helaas buiten de grenzen van het werkgebied van Vockestaert. De mogelijkheden van samenwerking moeten worden onderzocht.
- Donateurs
Er klinkt een kreet om meer betrokkenheid van (de) donateurs bij de vergaderingen van de stichting. Het voorstel is om een keer een thema-avond te organiseren in samenwerking met de stichting Oranjebuitenpolder.
- Website
Er moet nog duidelijk het nodige geschaafd en verbeterd worden. Het blijft een belangrijk middel betrokkenen en buitenstaanders te informeren.

8. Bedrijfsontwikkeling De gebeurtenissen op 19 september 2001 hebben hun sporen nagelaten. De financiële consequenties zijn groot. De situatie in de landbouw blijft zorgelijk. De perspectieven zijn somber en op ieder bedrijf tracht men te komen tot een individueel antwoord om een oplossing te vinden voor de gestelde problemen.

9. Stand van zaken planologie - reconstructie Bonnenlaan
Arie is benadert met nieuwe voorstellen, maar is het daar niet mee eens. Duidelijk is dat men aan de Bonnenlaan geen behoefte hebben aan een verbreding. Er is een brief uit naar het Hoogheemraadschap van Delfland om te pleiten voor een betere ontwatering van de Bonnen door te kiezen voor een verbrede ontwateringssloot naar en langs het bos i.p.v. het verbreden van de Rel. Blijkbaar is de voorgestelde reconstructie van de Bonnenlaan nu losgekoppeld van de vernatting van het Staalduinse Bos. Herman en Leen zullen op 12 juli meer horen.
- slib- en grondbank Waterweg
Het is onduidelijk in welke fase dit zich nu bevindt. Duidelijk is wel dat het Composteringsbedrijf is overgedragen aan Van Vliet Recycling te Wateringen en dat men de rest van het terrein heeft ondergebracht in de beheerstichting Loswal “De Bonnen”.
- Oranjebuitenpolder
Het is stil geworden in de planvorming. De bestuurders van het pretpark in oprichting zijn opgestapt. Slechts de initiatiefnemer houdt de moed er vooralsnog in.
- Ontsluitingsweg Hoek van Holland
Ofschoon er nog geen bestemmingsplan is vastgesteld zijn er al allerlei werkzaamheden in het kader van de tweede ontsluitingsweg naar Hoek van Holland. Midden in het broedseizoen is er het nodige vernield op het Stort. Uit overleg met andere partijen blijkt dat dit een nieuwe strategie is van de lokale overheid: men begint gewoon en wacht tot men wordt teruggefloten. Een ieder heeft grote vraagtekens bij deze handelswijze. Er dient een brief uit te gaan om de verbazing hierover uit te spreken.
-ABC-Delfland
De Stichting De Bonnen heeft de suggestie gedaan een ontwateringssloot aan de zuidkant van het bos te graven i.p.v. het verbreden van de kreek langs de Bonnenweg. Zie reconstructie Bonnenlaan. Tot op heden is hier nog geen reaktie op gekomen.
- NAM-leiding
De vergunningaanvraag van de NAM ligt momenteel ter inzage. De werkzaamheden zijn echter al begonnen. Ook hierbij gaat men niet volgens de regels te werk, daar de termijn nog loopt dat er bezwaar kan worden ingediend. Leen Vreugdenhil heeft gevraagd of er nu ook de noodzakelijke nutsvoorzieningen kunnen worden aangelegd. Tot op heden is hier geen reaktie op ontvangen. Tevens heeft Leen Vreugdenhil gevraagd of de Bonnenweg kan worden overgenomen door de gemeente Rotterdam nadat de NAM een nieuw wegdek heeft opgeleverd. Ook hier is tot op heden nog geen positieve reaktie op ontvangen. De perspectieven zijn ongunstig. Door het gekozen tracé behoort een verbreding van de Rel feitelijk al tot de onmogelijkheden.
-nieuw bestemmingsplan buitengebied
Er is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied in voorbereiding. Dit wordt een heel belangrijke fase. Het is in dit verband te hopen dat de gebiedsvisie tijdig gereed is omdat ook duidelijk moet zijn dat de economische dragers van het gebied (de boeren!) perspectief houden op een rendabele bedrijfsvoering.

10. Promotie - Proza- en poëziefestival
De organisatie voor het festival op 21 juli a.s. isweer rond. Ditmaal zal het plaatsvinden vlakbij het bos i.v.m. de NAM-leiding. Er bestaat nog onduidelijkheid over de mogelijke financiële bijdragen.
- De Klucht van de Koe
Ook dit project komt in handen van Dirk Tempelaar. De opvoering geschiedt in 2003, maar de voorbereidingen zullen dit najaar al een aanvang nemen.
-Historische oogstdag
Jan van Geest en Koos Qualm organiseren het ditmaal in de Oranjepolder. Het is jammer dat deze keuze gemaakt is. Er is kennelijk wat onuitgesproken ontevredenheid bij de organisatoren. Een ieder is het er over eens dat deze oogstdag het beste tot zijn recht kan komen in de Bonnen. De stichting wil graag gastheer zijn, maar kan partijen niet dwingen. Hopelijk groeit de overtuiging dat het maken van goede afspraken kan leiden tot een voor alle partijen bevredigend resultaat.
- Survival poldertocht
Mario heeft contact leggen met de padvinderij over de organisatie van een poldersurvivaltocht met slootjespringen, polsstokspringen, over een balk lopen, slingeren, etc. dwars door de polder na de graanoogst. De scouting is enthousiast en wil graag. Het komt nu aan op doen. Een ieder ondersteunt dit voorstel en denkt dat dit ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan het “poldergevoel”. Mario zal proberen te komen tot concrete afspraken.
- Waterballet
Leen heeft vorig jaar al contact gelegd met Jan Knijnenburg over de organisatie van een balletvoorstelling in het Oranjekanaal voor het bedrijf van Jan. Dit zou kunnen gebeuren op een drijvende dansvloer (ponton). Jan vindt dit een leuk initiatief en wil medewerking verlenen, zowel technisch als financieel. Er wordt nog gezocht naar een organiserende instelling. Voorlopig blijft dit idee nog “in de week” liggen.
- Zomergalerie
In de zomermaanden staan schuren leeg. Leen zal dit jaar een expositie organiseren in zijn oude wagenschuur. Het kan echter zijn dat de bereikbaarheid van zijn boerderij te wensen over laat door de werkzaamheden van de NAM.
- 2003: het Jaar van de Boerderij
De Bonnen telt twee fraaie historische boerderijen: de Bonnenwoning en de hoeve “Rijckevorsel”. Kan de Bonnen inhaken op het Jaar van de Boerderij? Eind juni, begin juli volgend jaar is er wellicht tijd voor een open dag. Misschien kan dit in samenwerking met Vockestaert als onderdeel van een fietsroute?

11. Onderzoek -“Natuur in de Bonnenpolder”
Joost Hooimeijer heeft een aardige inventarisatie gemaakt over de natuurwaarden van de Bonnen. Dit is een goed basisdocument.
-“Natuurlijk akkerrandenbeheer”
Michiel Vreeswijk heeft duidelijk de technische mogelijkheden tot natuurlijk akkerrandenbeheer in de Bonnen in beeld gebracht. Helaas heeft de provincie deze polder niet aangewezen in een gebiedsplan met de mogelijkheid tot subsidiering van deze activiteit. Duidelijk is dat de provincie natuurlijk akkerrandenbeheer financieel mogelijk dient te maken.
-Gebiedsvisie door DLV
Recent is de afwijzing van het subsidieverzoek binnengekomen. Vanwege de ontwikkelingen in de omgeving wijst men een aparte gebiedsvisie voor de Bonnen af. Helaas heeft men kennelijk de intentie niet goed begrepen. Verdere stagnatie betekent verdere achteruitgang van de polder en men vreest dat dit de verborgen agenda is. De overheid ziet er blijkbaar geen voordeel in de boeren perspectief te bieden, maar heeft andere plannen. De gevraagde bijdrage kost minder dan de ambtelijke uren met de bijbehorende vertragingen als er bezwaar- en beroepsprocedures noodzakelijk zijn. Er kan bij de volgende tranche weer een subsidieverzoek worden ingediend. Leen zal proberen het nog een keer goed uit te leggen.
- Toekomstige stage-opdrachten
1. Kan verdere samenwerking tussen de boeren in de Bonnen de bewerkingskosten per hectare verder drukken?
2. Welke landschapselementen kunnen worden ingepast in de Bonnen.
Verdere suggesties worden niet gemeld. Wel wordt geconstateerd dat het aantal jongelui van het Holland College dat stage komt lopen afneemt. Leen heeft nog wel eens buitenlanders via de stichting Uitwisseling, maar ook bij deze organisatie zijn nu problemen doordat het aanbod uit Oost-Europa sterk is afgenomen. Deze stagiaires kunnen de bemiddelingskosten niet betalen. Voorts heeft Leen ook studenten van de Diergeneeskundige Faculteit die een kennismakingsstage komen lopen.

12. Overige ontwikkelingen -Recreatie
De Nederlandse Caravanclub zoekt nog een lokatie in deze regio – bij voorkeur een minicamping op een boerderij - waar men regelmatig bijeenkomsten kan organiseren. Leen richt zich niet op deze doelgroep. De schoondochter van Arie vindt deze vormen van verblijfsrecreatie wel interessant.
-Minicamping “De Kraai”
Op basis van de wettelijke mogelijkheid in het hoogseizoen 15 kampeereenheden op een boerderij te kunnen plaatsen start Leen een minicamping naast zijn aardappelschuur en in zijn moestuin. De extra faciliteiten (toiletten, douches, wasbakken, etc.) zijn binnenkort gereed. Leen is nu echter bevreesd dat zijn boerderij juist tijdens de vakantieperiode is afgesloten van verkeer.
-Natuur- en milieu-educatie
Een aantal boeren in het Midden-Delflandgebied en lid van Vockestaert stellen hun bedrijf ook open voor natuur- en milieueducatie. Hiervoor zijn inmiddels speciale lespakketten ontwikkeld. Een ieder is van mening dat het bedrijf van Leen hier het meeste voor geschikt is.
-Zuivelbureau
Leen is benaderd door iemand van het Nederlands Zuivelbureau met het verzoek of zijn bedrijf gasten zou willen ontvangen die op een echte boerderij willen zien hoe melk wordt geproduceerd.

13. Rondvraag Er wordt gevraagd hoe of Corne en Jeanette ook een positie in het bestuur moeten krijgen nu ze in de Bonnen zijn komen wonen. Dit wordt niet direct noodzakelijk geacht. Wel wordt afgesproken de nieuwe polderbewoners overal bij te betrekken.

14. Sluiting Herman dankt de gastheer en de gastvrouw voor de geboden gastvrijheid en dankt een ieder voor zijn of haar waardevolle inbreng. Hij hoopt op vruchtbaar seizoen voor de boeren en voor de activiteiten van de stichting.


Terug..