Terug..


BESTUURSVERGADERING STICHTING "DE BONNEN"

Datum:25 juni 2001
Locatie: : De Jonghlaan 14, 's-Gravenzande
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig: Herman Weterings, Arie Noordam, Henk van der Drift, Leen Vreugdenhil
Afwezig: Ton van Anraad (met kennisgeving: ziek!)

Agenda:

1. Opening Voorzitter Herman Weterings opent deze tweede bestuursvergadering en heet een ieder van harte welkom. Helaas is Ton accuut geveld door de medicijnen die een tropische darminfectie dienen te bestrijden.

2. Notulen 28 november 2000 De notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

3. Jaarverslag 2000 Het jaarverslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.

4. Jaarrekening 2000 De jaarrekening wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd onder dankzegging aan de penningmeester.

5. Communicatie Intern:
  • De afspraak m.b.t. het e-mail contact verloopt perfect.
Extern:
  • De opbouw van de website verloopt nog steeds goed en de site wordt druk bezocht. Helaas heeft een virus alles een poosje stil gelegd en voor veel ongemak gezorgd. Het heeft ook tot irritaties geleid bij sympathisanten die op de mailinglist stonden. Er was daarbij ook iemand die geschrapt wenste te worden. Gelukkig was er ook begrip. Voor het overige ontvangen we nog steeds de nodige complimenten en vervult de website een goede funktie. Het is te hopen dat de problemen met de teller kunnen worden opgelost.
  • Er is een goed gesprek geweest met Johan van der Berg van het Zuidhollands Landschap. Er is gekeken naar wat ons bindt en wat ons scheidt. Er blijken meer punten van overeenkomst te zijn dan van conflict. Vooralsnog zullen we afwachten hoe de verstandhouding zich ontwikkelt.
  • Er is ook een goed gesprek geweest met Wim Schermerhorn, de voorzitter van "In Natura". Dit is de koepelorganisatie van agrarische natuurverenigingen. Hierbij waren ook aanwezig Karin Broekman van de WLTO en Andrea Terbijhe, beleidsmedewerkster van "In Natura". Ook hierbij zullen we afwachten wat deze organisatie precies voor ons kan betekenen.
  • Er is telefonisch contact geweest met Cees van der Sar, de voorzitter van de stichting "Oranjebuitenpolder". Gelukkig hebben de bewoners en ondernemers in dit gebied zich ook verenigd. Er is afgesproken dat beide stichtingen elkaar zullen informeren over te ondernemen activiteiten.
6. Planologie Reconstructie Bonnenlaan

Geen nieuwe ontwikkelingen. Er zal aan onze voorwaarden moeten worden voldaan om een bezwaarschriftprocedure te voorkomen. Er kunnen daarnaast ook nog andere instrumenten worden ingezet.

Slib- en grondbank Waterweg

Het wordt een private onderneming, de opzet wordt gewijzigd om een mer-procedure te voorkomen. Ontwikkelingen worden afgewacht.

Oranjebuitenpolder

Voor zover bekend heeft er nog geen behandeling in de gemeente Rotterdam plaatsgevonden en zijn er nog de nodige problemen. Ontwikkeling zal nauwlettend worden gevolgd.

Structuurplan Rotterdam 2010

Is kennelijk vastgesteld in de Raad van Rotterdam. Het is nduidelijk waar dit plan gepubliceerd heeft gestaan. Huis-aan-huis bladen worden in het buitengebied niet bezorgd.

Ontsluitingsweg Hoek van Holland

Het is onduidelijk in welke fase het plan nu verkeert. Er is wel iemand bij zowel Henk als Arie geweest om te praten over een gronddepot. Verwacht wordt dat het planmatig misschien gekoppeld wordt aan de verbreding van het Oranjekanaal.

Verbreding Oranjekanaal

Ook hierbij is nog de nodige onduidelijkheid en blijft het dus gissen naar het exacte plan. Misschien moeten we de het Hoogheemraadschap maar eens uitnodigen om een toelichting te komen geven.

NAM-leiding

Het is nog niet bekend wanneer men deze wil aanleggen. Er zal een aanlegvergunning moeten worden aangevraagd. Men wil nu weer het tracÚ onderzoeken op explosieven

Structuurplan Haaglanden

Er ligt een structuurplan Haaglanden ter inzage. Ofschoon het werkgebied van de stichting grenst aan Haaglanden, zal Leen toch kijken of er nog uitspraken worden gedaan over de Bonnen.

7. Evenementen Landelijke fietsdag 2001

Deze is vanwege de mkz-crisis nu verschoven naar de Week van het Platteland in september. Verwacht wordt dat dan de oogstwerk zaamheden van de aardappelen zijn begonnen. Er zal in ieder geval minder aandacht aan besteed kunnen worden dan in mei.

Proza en poŰzie in de polder

Dirk Tempelaar regelt de "artiesten", Wim Kaptein doet de catering en Leen is nog aan het nadenken over iemand die het festival wil openen. Voorts is er nog wat subsidie nodig.

Oogstdag 2001

Koos Qualm regelt de vrijwilligers en de oogstwerkzaamheden.
Henk zal met Ton Visser nadere afspraken maken over de catering.
Het is daarbij belangrijk dat er toiletten en afvalbakken zijn.
Ook zullen er consumptiebonnen moeten zijn voor de vrijwilligers.
Dit wordt kortgesloten met Koos.

8. Onderzoek Gebiedsvisie

Het onderzoek door de studenten van de Hogeschool Delft heeft geleid tot een teleurstellend resultaat en daarmee een annulering van de opdracht. Inmiddels is er een gesprek geweest met Marinus Bogaard van de DLV-Adviesgroep NV. De in zijn offerte vermelde onderzoek- strategie kan tot resultaten leiden. De kosten van dit onderzoek kunnen wij echter niet betalen. Het is te betreuren dat het Rabo Projectenfonds dit ook niet wil doen. De noodzaak blijft bestaan dat er een gebiedsvisie komt. Vooralsnog zullen we doorgaan met het zoeken naar een financier.

Natuur

Joost Hooimeijer, student van de Hogeschool Delft, wil een onderzoek doen naar de natuurwaarden van de Bonnen en de mogelijkheden van natuurontwikkeling. Herman heeft een gesprek met hem gehad. Het is onduidelijk in welke fase zijn onderzoek zich nu bevindt.

9. Rondvraag Er bestaat onvrede over de wijze waarop de WLTO de belangen belangen behartigt van de boeren in de Oranjebuitenpolder en kennelijk als gesprekspartner optreedt namens hen in overleggen met overheden en andere organisaties. De WLTO treedt niet op namens de stichting De Bonnen.

10. Sluiting De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng en hoopt een volgende keer weer voltallig te kunnen vergaderen. Arie, Henk en Leen danken de voorzitter voor de geboden gastvrijheid.


Terug..