Terug..


BESTUURSVERGADERING STICHTING 'DE BONNEN'

Datum: 27 november 2000
Locatie: Bonnenweg 50
Aanvang: 20.00 uur
Aanwezig:
Herman Weterings
Arie Noordam
Henk van der Drift
Ton van Anraad
Leen Vreugdenhil

Agenda:

1. Opening

Voorzitter Herman Weterings opent deze eerste officiŽle bestuursvergadering onder dankzegging aan de gastheer en gastvrouw voor de geboden gastvrijheid.
2. FinanciŽn Stand van zaken
  Leen Vreugdenhil geeft inzicht in de huidige financiŽle situatie. Notaris en Kamer van Koophandel zijn betaald. Er zal nog Fl. 180,- worden afgeboekt door Freehosting voor de website.
  Begroting 2001
  Jaarlijks terugkerende kosten zijn Kamer van Koophandel, Freehosting, secretariaatskosten en voorts wat diversen. Deze uitgaven worden gedekt door de donaties. Hiermee is de begroting sluitend en wordt goedgekeurd. Afgesproken wordt dat extra uitgaven voor activiteiten gesponsord of gesubsidieerd dienen te worden. Zo zal de gebiedsstudie door de vier boeren worden betaald.
3. Graadmeter kwaliteit: Landbouw
  De wederom teleurstellende resultaten in de landbouw zullen hun weerslag vinden in uitstel van noodzakelijke investeringen.
  Landschap
  Een ieder is trots op het landschap in de Bonnen. Arie heeft het afgelopen jaar overwogen een groot bord in zijn land te plaatsen met de tekst "Dit landschap bieden de boeren u aan!". De achteruitgang van de directe omgeving (Stort, Oranjebuitenpolder en Staalduinse Bos) vervullen een ieder met zorg.
  Natuur
  Men acht de situatie met 25 jaar geleden aanmerkelijk verbeterd. Men is blij met de rijke vegetatie in de slootkanten, het leven in de sloot (karpers!) en met name de terugkeer van de lepelaar en het spel van de hazen. De vos verstoort echter het natuurlijk evenwicht.
4. Communicatie: Intern
  Afgesproken wordt minimaal een voorjaars- en een najaarsvergadering te houden. Voorts geldt de afspraak dat een uitgaande brief in concept wordt rondgestuurd, waarbij een ieder 2 x 24 uur de gelegenheid krijgt te reageren. Daarna gaat de brief officieel de deur uit. Dit geldt ook voor tussentijds te nemen bestuursbesluiten. Een ieder is tevreden over de procedure zoals die nu inmiddels in de praktijk al loopt. Voor het overige worden de adviezen van de studenten afgewacht.
  Extern
  Herman Weterings en Rick van der Drift krijgen de beste complimenten over de opbouw van de website. Hier zijn heel veel positieve reacties op binnengekomen. Arie vraagt om meer verlevendiging van de teksten met foto's. Ton zal ook nog wat foto's opzoeken en mailen. De campagne vanaf medio september om de omgeving en bestuurders op het bestaan van de stichting te wijzen is succesvol verlopen. Men betreurt het dat de boeren in de Oranjebuitenpolder zich niet verenigd hebben. De stichting zal - mede vanwege het te verwachten domino-effect - wel adviezen verstrekken.
Inmiddels heeft de portefuillehouder Ruimtelijk Ordening van de deelgemeente Hoek van Holland om een onderhoud verzocht. Gezien diens reputatie en het feit dat Hoek van Holland slechts een adviserende bevoegdheid heeft op het gebied van Ruimtelijke Ordening mag geen resultaat van dit gesprek worden verwacht. Beleefdheidshalve zal hij op 4 december worden ontvangen en te woord worden gestaan. De echte besluiten worden in Rotterdam genomen. Ook hierbij worden voor het overige de adviezen van de studenten afgewacht.
5. Planologische ontwikkelingen: Reconstructie Bonnenlaan
  Zodra uit de ter inzagelegging blijkt dat de Bonnen wordt aangetast, zal bezwaar worden aangetekend.
  Slib- en grondbank Waterweg
  Hier heeft de stichting officieel op gereageerd. Verdere ontwikkelingen worden afgewacht.
  Oranjebuitenpolder
  Zodra procedures op het gebied van ruimtelijke ordening worden opgestart, zal bezwaar worden aangetekend tegen de planontwikkeling. Vinger aan de pols houden.
  Structuurplan Rotterdam 2010
  De officiele reactie is de deur uit.
  Ontsluitingsweg Hoek van Holland
  Ook hierbij geldt dat bezwaar zal worden gemaakt tegen iedere inbreuk op het werkgebied van de Bonnen. Ontwikkelingen en publicaties volgen.
  ABC-Delfland, verbreding Oranjekanaal
  De Bonnen mag niet meer als overloop gebied dienen. De ontwatering van met name de Lange Bonnen laat ook te wensen over. Ook deze discussies zullen nauwlettend worden gevolgd.
  NAM-leiding
  Deze leiding volgt een bizar tracť, waarbij duidelijk sprake is van impliciete besluitvorming. Er zal worden afgewacht welke voorstellen de NAM heeft. Men spreekt zijn verbazing uit over de afwijking van dit tracť t.o.v. het oorspronkelijke tracť.
6. Activiteiten: Landelijke fietsdag 2001
  Henk en Leen stellen op die dag hun bedrijf open. Als er tijd is zullen Arie en Herman bijspringen.
  Oogstdag 2001
  Er zal een draaiboek en een begroting moeten worden gemaakt voor de derde zaterdag in augustus. Dit alles dient professioneel te worden aangepakt en de organisatie moet worden uitbesteed. "De Bonnen" is slechts initiŽrend en faciliterend. Leen zal nog een keer contact opnemen met Koos Qualm.
  PoŽzie in de polder
  Het idee van een picknick annex muziek en poŽzie op een zondagmiddag in juli op de Bonnendijk wordt positief ontvangen. Arie is bereid daaraan medewerking te verlenen. Ook hierbij dient de organisatie te worden uitbesteed en is "De Bonnen" slechts initiŽrend en faciliterend. De financiering van dit project zal ook door derden dienen te geschieden.
  Expositie in de (aardappel)schuur
  Zowel Arie als Leen kunnen in de zomermaanden gedurende ongeveer 6 weken die mogelijkheid bieden. Dit zou dan kunnen vanaf half juli tot en met 1 september. Daarna moet alles weer klaar zijn voor de aardappeloogst. De organisatie en financiering dient ook hierbij door derden te geschieden.
7. Gebiedsstudie "De Bonnen"


De studenten hebben hedenmiddag een aantal oplossingsrichtingen gemaild. De vier boeren zullen persoonlijk reageren over wat hen past. Dit moet voor 4 december gebeuren.
8. Wat verder ter tafel komt


  • Herman heeft een concept-folder ontworpen. Hier wordt enthousiast op gereageerd.
  • Henk onderzoekt de mogelijkheden en de kosten, van het ontwerpen en drukken van een kerstkaart.
  • Ton vertelt over zijn gunstige ervaringen met kamperen bij de boer en het festival in Zonnemaire.
9. Rondvraag
Ton vraagt naar de graafpartijen rondom het Staalduinse Bos. Het blijkt dat men het grondwaterniveau wil opzetten. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft hier vergunning voor verleend. De werkzaamheden zijn bijna klaar, terwijl de bezwaartermijn nog loopt. Het is niet bekend of er een aanlegvergunning is aangevraagd. Het betreft een natuurgebied.
10. SluitingDe voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de plezierige en constructieve wijze waarop een ieder zijn inbreng heeft gehad. Hij dankt de gastheer en gastvrouw nogmaals voor de geboden gastvrijheid en consumpties en wenst een ieder wel thuis.


Terug..