Terug..


NAM-LEIDING

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen.Naar de nieuwste reaktie

Voortraject

In de periode 1997 tot 1998 heeft de NAM door middel van twee proefboringen belangrijke gasvoorkomens ontdekt, het zogenoemde 's-Gravenzande- en Noorderdam reservoir. Deze gasvoorkomens bevinden zich ongeveer 2,5 respectievelijk 5 kilometer uit de kust ten westen van de gemeente 's-Gravenzande.
De NAM is voornemens de gasvoorkomens in deze reservoirs in ontwikkeling te nemen. Hiervoor overweegt de NAM nabij 's-Gravenzande een locatie voor gaswinning te bouwen. Het te produceren gas zal via een aan te leggen pijpleiding naar de bestaande gasbehandelingslocatie Gaag in de gemeente Maasland worden afgevoerd voor behandeling en levering aan de Gasunie. De aardgaswinningscapaciteit van de winningsinrichting 's-Gravenzande bedraagt circa 4 miljoen m3/dag.
Bij de keuze voor het tracé van de pijpleiding vanaf de winningslocatie naar de gasbehandelingslocatie Gaag is onderhandeld met gemeente, provincie, stichting Zuidhollands Landschap en de grondeigenaren. De pachters en de stichting "De Bonnen" staan tot op heden buitenspel, dit terwijl het gewenst tracé wel voor een belangrijk deel door de Bonnen loopt.

NAM-leiding: 121,941 bytes
Eerste tracé.

De pijpsecties worden langs het tracé van de leiding gelegd en aan elkaar gelast. De verbindingen worden voorzien van coating en/of isolatie. Vervolgens wordt een 1 tot 2 meter diepe sleuf gegraven waar de leiding met kranen ingehesen wordt. Na afpersen van de leiding wordt de oorspronkelijke bodemopbouw en -structuur zoveel mogelijk hersteld.
Ofschoon er in de start-notitie van de milieueffectrapportage werd gesteld dat binnen het voorgestelde ontwikkelingsplan er alternatieven zullen worden bestudeerd met betrekking tot het ontwerp en de landschappelijke inpassing van de winningslocatie en de uitvoering in tijd van de activiteiten is er kennelijk voor de Bonnen ook een alternatief tracé ontstaan.
Dit is gebeurd zonder overleg met de betrokken pachters.
In de samenvatting van het milieueffectrapport valt nu te lezen dat in de toekomst de natuurgebieden verder worden ontwikkeld en uitgebreid. Daarnaast worden diverse zogenaamde ecologische verbindingszones aangelegd, waaronder een ecologische doorgang naar de Oranjeplassen. Tevens wordt er gesproken over de aanleg van waterpartijen en moerassen.
Het Staelduinse Bos wenst men op afstand te passeren vanwege de 6 vleermuissoorten die hun winterverblijf hebben in de bunkercomplexen.

Nieuw tracé NAM-leiding: 66,846 bytes
Locatie SGZ, weergave van het pijpleiding tracé
en locatie van de bestaande gasbehandeling te Gaag.

Het is bizar om te moeten constateren dat het graven en uitdiepen van een watergang langs en in het Staelduinse Bos geen verstoring betekent en de aanleg van een pijpleiding van de NAM wel. Daarbij dient men zich te realiseren dat er ook gewerkt kan worden middels een gestuurde boring, zoals gebeurd in de sectie 4-5.
Ook wordt wel in kaart gebracht welke de gevoelige perioden zijn voor weidevogels, watervogels en wintergasten en overige flora en fauna, maar niet welke perioden problemen kan opleveren voor de cultuurgrond t.a.v. de akker- en weidebouw. Tevens zullen de landbouwers worden geconfronteerd met structuur- en gewasschade op hun percelen en schade aan de drainage. Voorts ontstaat bij de boerderij van Vreugdenhil en langs het woonhuis van de familie van Anraad een uiterst moeilijk punt. Kennelijk wordt er wel waarde gehecht aan de rust van vleermuizen of broedvogels, maar negeert men de verstoring van de rust van de bewoners van het gebied.
De pachters hebben niet gereageerd op het oorspronkelijk voorgestelde tracé en worden nu geconfronteerd met een tracé welke zonder enige vorm van overleg is vastgesteld. De wijze waarop door de overheid gecommuniceerd wordt, kan als uiterst onbehoorlijk worden gekwalificeerd.
De stichting "De Bonnen" en de afzonderlijke pachters beraden zich dan ook nog op de te ondernemen stappen.

14:17 9-4-200122:42 29-4-2003

Uitvoering

Bij de uitvoering is uiteindelijk gekozen voor een tracé langs Bonnenweg en Bonnendijk i.p.v. langs het Bonnenpad en de Bonnenlaan zoals eerst de bedoeling was. Er is door de NAM een keurige inventarisatie gemaakt om te bezien hoe men de overlast tot een minimum zou kunnen beperken en de NAM zou alle schade vergoeden. Op basis van deze afspraken behoefde geen verweer te worden gevoerd tegen de aanleg van de natgasleiding.
De NAM heeft daarbij dus gebruik gemaakt van de Bonnenweg welke een private weg is. Het asfaltdek vanaf vlakbij de Haakweg tot aan het perceel nummer 30 is aan het begin van de jaren ’80 op kosten van Leen Vreugdenhil aangelegd. Later heeft de EZH er een nieuwe slijtlaag over aangelegd na van de weg gebruik gemaakt te hebben voor de vervanging van een hoogspanningsmast. Ook het gedeelte vanaf Bonnenweg 30 tot en met het Nieuw-Oranjekanaal is privaat eigendom.
De NAM heeft na afloop van de werkzaamheden keurig een nieuw wegdek opgeleverd. Er is bij de gemeente gesuggereerd deze weg over te nemen om er een openbare weg van te maken. De Bonnenweg is immers een aardige recreatieve route, met name voor fietsers en wandelaars. De gemeente Rotterdam had hier echter geen belangstelling voor.
Er is voorafgaande aan de graafpartijen aan de deelgemeente Hoek van Holland in een schrijven op 21 april 2002 aangegeven “werk met werk” te maken door tevens ook de aanleg van een aantal nutsvoorzieningen (riool, aardgas, kabel) te verzorgen in het buitengebied. Pas op 4 september 2002 (terwijl de werkzaamheden al bijna waren afgerond) kwam het volgende bericht:

“In uw verzoek om gelijktijdig met de werkzaamheden voor de NAM-leiding een aantal nutsvoorzieningen zoals ondermeer riolering aan te brengen kan ik u het volgende mededelen: Momenteel wordt door de afdeling Waterhuishouding van Gemeentewerken Rotterdam geïnventariseerd welke woningen nog niet zijn aangesloten op een riolering. De woningen op een afstand tot 40 meter van een bestaande riolering zullen in de komende tijd op de riolering worden aangesloten. In de hierna komende jaren zullen ook de verder weg gelegen woningen aangesloten worden. Overige nutsvoorzieningen zoals elektriciteit gas en water worden pas aangelegd na verzoek hierom door een belanghebbende. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, met vriendelijke groet, wnd. Portefeuillehouder Buitenruimte en Sport en Recreatie, Th. van Eijk.”

Het behoeft hier verder geen betoog dat dit niet het voorbeeld is van fatsoen, betrokkenheid en betrouwbaarheid, maar van een onverschillig en onnozel bureaucratisch gedachtegoed. Om nu alsnog deze nutsvoorzieningen te verkrijgen zal het gebied weer moeten worden opengelegd en zullen er allerlei extra kosten moeten worden gemaakt. Deze kosten worden echter niet betaald door de ambtenaren en bestuurders die op een dergelijke wijze met dit verzoek zijn omgaan.
Een neveneffect van de aanleg van deze leiding is dat verbreding van de Rel of om ecologische redenen of om een snellere waterafvoer te realiseren nu niet meer tot de mogelijkheden behoort. Inzake de waterafvoer vanuit het Nieuwland en Noordland kan een alternatief gevonden worden in het verbreden van de sloten langs het Bonnenpad en de Bonnenlaan. Hierdoor kan deze sloot in de zomermaanden wellicht ook gebruikt worden voor beregening van de gewassen.
De overlast was met name voor het bedrijf van Vreugdenhil ernstig. Gedurende een bepaalde periode kon het bedrijf slechts bereikt worden middels rijplaten. Het initiatief van camping en zomergalerie heeft geen kans van slagen gehad voor het zomerseizoen 2002.
Ook het Proza- en Poëziefestival moest op een andere locatie plaatsvinden.
Terugblikkend op het de werkzaamheden kan echter gesteld worden dat de NAM alles in het werk heeft gesteld de betrokkenen netjes en fatsoenlijk te behandelen.


Terug..