Terug..


JAARVERSLAG 2001


Het nieuwe jaar begon met het schriftelijk bevestigen van de annulering van de opdracht te komen tot een gebiedsvisie door een groepje studenten van de Agrarische Hogeschool Delft. Natuurlijk was dit een flinke tegenslag voor het stichtingsbestuur. De noodzaak om te komen tot een goede en breed gedragen gebiedsvisie bleef bestaan. Het was belangrijk dat een professionele partij hier uitwerking aan kon geven. De DLV bleek daartoe in staat en bereid, maar toonde ook een prijskaartje waar het stichtingsbestuur niet aan kon voldoen. Het was dus belangrijk om op zoek te gaan naar partijen die deze gebiedsvisie mogelijk zouden kunnen maken. In eerste instantie is subsidie aangevraagd bij het Projectenfonds van de Westlandse Rabobanken. Er werd volgens het stichtingsbestuur voldaan aan de criteria die een positieve honorering van dit verzoek mogelijk zou maken. Tevens kon op deze wijze worden voorkomen dat men in een langdurige ambtelijke en bestuurlijke procedure terecht zou komen. Deze opzet mislukte en er moest alsnog een beroep worden gedaan op een overheid. Het bestuur van de Stichting De Bonnen achtte de deelgemeente Hoek van Holland daarvoor de aangewezen partij. De deelgemeente had immers de ambitie als regisseur op te treden bij zowel de ruimtelijke alsook de economische ontwikkelingen in het buitengebied. Zoals te verwachten ging hierbij gedurende de rest van het jaar veel tijd verloren, zonder aan het einde van het jaar ook maar enig succes geboekt te hebben.
De planologische ontwikkelingen gingen echter ook niet zo hard. Nadat op een tamelijk regenteske wijze vooruitlopend op de planologische procedures aan het einde van het jaar 2000 reeds bomen waren gepoot in de Oranjebuitenpolder is het stil geworden. De Stichting De Bonnen heeft duidelijk laten weten het met de planvorming niet eens te zijn en alle mogelijke manieren zal aangrijpen om deze ontwikkelingen te verhinderen. Gelukkig hebben bewoners en agrarische ondernemers in dit gebied in 2001 ook een stichting in het leven geroepen om niet alleen hun belangen, maar ook de aanwezige kwaliteiten veilig te stellen.
Ook de gedachte ontwikkeling van een pretpark onder de titel "Floraland" is inmiddels op de lange baan geschoven. De initiatiefnemer schijnt nog wat krampachtige pogingen te ondernemen zijn luchtkasteel nieuw leven in te blazen.
Andere ontwikkelingen, zoals het nieuwe streekplan en de ontsluiting naar Hoek van Holland werden tijdig van commentaar voorzien. Probleem bij dit alles blijft dat de informatievoor-ziening van de diverse overheden vaak summier is en dat de aankondiging geschiedt in een huis-aan-huis blad dat in het buitengebied niet verschijnt.
Het bestuur van de Stichting De Bonnen heeft uiteindelijk in het voorjaar van 2001 een kennismakingsbijeenkomst gehad met "In Natura", de koepelorganisatie voor agrarische natuurverenigingen. Dit gesprek was vruchtbaar en houdt de deuren open voor nadere samenwerking in de toekomst. De contacten zijn gelegd en bevestigd.
Een ander contact betreft de mogelijke samenwerking met de agrarische natuurvereniging van het Midden-Delfland-gebied: "Vockestaert". Dit contact werd gelegd en onderhouden door de secretaris. De gebiedsafbakening van Vockestaert is helaas zo gekozen dat een groot gedeelte van de Bonnen er juist buiten valt. Er zal in ieder geval moeten worden bezien hoe een samenwerking in de toekomst structuur kan krijgen.
De uitbraak van de gevreesde Mond- en Klauwzeerziekte in het voorjaar heeft ook de Bonnen in een isolement gedrukt. De bedrijven konden niet worden bezocht en de geplande fietstocht kon geen doorgang vinden. Verder heeft het de ondernemers met de neus op de feiten gedrukt voor wat betreft het risico ten aanzien van de insleep van ziekten op het bedrijf.
Op 22 juli vond op een zonnige zondagmiddag het Proza- en PoŽziefestival plaats. Dit initiatief was een ongekend succes en werd zeer positief ontvangen door deelnemers, bezoekers en de pers. Het belooft het begin te worden van een traditie. De organisatie en presentatie was bij Dirk Tempelaar in goede handen, de lokatie was uniek, de catering van "Bos en Duin" was goed en het geluid van Reflex Entertainment mocht er zijn.
Een ander initiatief was de Historische Oogstdag in de Bonnen. Er was contact gezocht met Koos Qualm, Cor Vreugdenhil en Jan van Geest voor de organisatie hiervan. Ook dit was zeer succesvol en werd zeer goed bezocht. De catering was ditmaal in handen van Ton Visser. Het bestuur van de Stichting De Bonnen zou het op prijs stellen als dit ook een jaarlijks terugkerend evenement werd in de Bonnen. De organisatoren hebben helaas echter aangegeven graag de handen te willen vrijhouden.
Op 19 september werd er een nieuw neerslagrecord gevestigd voor Hoek van Holland en omgeving. Vanuit Hoek van Holland en het Nieuwland werd het water naar het Oranjekanaal en daarmee het gemaal Westland gepompt. De Bonnen kwam weer blank te staan. Dit was de derde maal in vier jaar tijd, waarbij moet worden aangetekend dat het najaar van 2000 ook zeer nat was. De gevolgen waren weer dramatisch: velden met aardappelen verdronken, de groei van bieten en kool kwam tot stilstand en de najaarsbewerkingen liepen een forse vertraging op. Tot in het voorjaar van 2002 zou men geconfronteerd blijven met de gevolgen hiervan. De schade is enorm en betekent wederom een aanzienlijk verlies en daarmee forse aanslag op de vermogensposities van de vier ondernemers in de Bonnen.
Een verlies van een andere orde betrof het na een langdurig ziekbed tragische overlijden van Aad de Koning, een zeer gewaardeerde persoon in de Bonnen. Aad beschikte over een langdurig pachtcontract van een tweetal percelen en werkte samen met Arie Noordam in de Lange Bonnen. Direct na zijn overlijden werd het pachtcontract opgezegd en daarmee kwam ook deze grond vrij van pacht. Reeds spoedig werd duidelijk dat een kortlopend pachtcontract een pachtsom zou vergen die exploitatie door een agrarische ondernemer niet rendabel zou maken. Hiermee werd de noodzaak om te komen tot een gebiedsvisie nogmaals onderstreept.
Met betrekking tot nader onderzoek in de Bonnen kan worden gemeld dat Joost Hooimeier als student van de Agrarische Hogeschool middels een onderzoeksrapport midden juli een aardige inventarisatie heeft gemaakt van de natuurwaarden van de Bonnen. In het vervolg daarop kreeg aan het einde van 2001 Michiel Vreeswijk, ook student in Delft, de opdracht in een onderzoeksrapport de mogelijkheden tot natuurlijk akkerrandenbeheer tot uitdrukking te brengen. Het resultaat daarvan zal pas in 2002 ter beschikking komen.
De website van de stichting ontwikkelde zich in de loop van 2001 tot een aardige en veel geraadpleegde informatiebron. De reacties op planologische ontwikkelingen werden er op geplaatst en ook de georganiseerde evenementen, de agrarische werkzaamheden en de overstromingen van 19 september. Tot op heden kan gesteld worden dat dit medium uitermate geschikt is om een ieder te informeren over alles wat er in de Bonnen speelt en welke inzet het vereist om tot een hoogwaardige kwaliteit op diverse fronten te komen. De website laat ook de inzet van de boeren in het gebied op het gebied van natuur en recreatie. Het werd echter ook duidelijk dat het up-to-date houden van een website de nodige aandacht vraagt. Hiervoor zal nog een oplossing moeten komen.
Het jaar 2001 was op het gebied van public relations en promotie van het gebied een goed jaar. Ten aanzien van het perspectief kan worden gesteld dat het uitblijven van een gebiedsvisie de onduidelijkheid en onzekerheid voor de betrokkenen slechts groter heeft gemaakt. Het nut en de noodzaak van samenwerking binnen de stichting is echter zowel intern alsook extern duidelijk geworden.
Naast veelvuldige informele contacten en de communicatie per e-mail heeft het stichtingsbestuur een formele jaarvergadering gehouden op 25 juni 2001 ten huize van de familie Weterings. Hier is de jaarrekening 2000 en het jaarverslag 2000 goedgekeurd en zijn de diverse lijnen naar de toekomst formeel uitgezet en bekrachtigd. De Stichting De Bonnen staat inmiddels goed op de rails.


Terug..