Terug..


JAARVERSLAG 2000

In de winter 1999/2000 zijn er door Leen Vreugdenhil verkennende gesprekken gevoerd met de andere boeren van de Bonnen, te weten Arie Noordam, Herman Weterings en Henk van der Drift om te komen tot een constructie die de neerwaartse spiraal waarin het gebied zich bevindt moest doorbreken. De nodige externe - maar ook interne - bedreigingen zouden een langzaam maar zekere verloedering en verpaupering van het gebied betekenen.
De bezorgdheid hierover was unaniem. Men vond dat de problemen collectief moesten worden aangepakt om het gebied, de bewoners en de vier bedrijven weer perspectief te geven. Er werd hierbij gekozen voor de oprichting van een stichting. Omdat het hierbij niet alleen ging om een boerenbelang werd bewoner Ton van Anraad gevraagd - en bereid gevonden - plaats te nemen in het bestuur. Leen Vreugdenhil heeft vervolgens als intermediair gefungeerd bij het opstellen van de statuten door Notariskantoor van Schelven.
Het bestuur in oprichting vond het belangrijk dat er een basisdocument zou zijn dat als uitgangspunt zou kunnen dienen om middels een integrale aanpak de landschappelijke en natuurwetenschappelijke kwaliteit van het agrarisch gebied de Bonnen zou bewaren, bewaken en waar mogelijk versterken. Hiertoe werd contact gezocht met de Agrarische Hogeschool Delft en op 30 mei vond er een gesprek plaats met dhr. C. Veerman, de onderzoeksco÷rdinator.
Hiermee werd afgesproken dat de school een offerte zou uitbrengen om een gebiedsvisie te laten ontwerpen door een groep studenten in hun afstudeerjaar onder begeleiding van docenten. Op basis van deze offerte werd opdracht gegeven in het eerste semester aan de slag te gaan. De gewenst gebiedsvisie kon tevens als instrument dienen om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Het werd beter geacht zelf een plan te (laten) produceren om het hoofd te kunnen bieden aan alle aanslagen op het gebied, in plaats van te vervallen in het defensief middels permanente bezwaar- en beroepsprocedures.
Omdat het gebied kennelijk voer voor planologen is en de gepresenteerde planontwikkelingen vaak geen recht doen aan de eigenschappen en unieke kenmerken van de Bonnen en daarmee slechts grondspeculanten in de kaart spelen, werd ook besloten te zoeken naar een vorm om kennis over te dragen naar een breed publiek en goodwill te kweken voor het behoud van het open agrarische karakter van het gebied. De stichting moest dus ook zich bezighouden op het terrein van de public relations.
In de zomer werd door Leen Vreugdenhil contact gelegd met de stichting Promotie Hoek van Holland in de persoon van de marketingco÷rdinator mevrouw Claire de Jonge van Zwijnsbergen - Cannegieter. Er werd gesproken over de toeristisch-recreatieve mogelijkheden die de Bonnen heeft. Het bleek na een rondleiding ook voor haar een onontdekt en vergeten gebied met de nodige perspectieven. Het vormt een onderdeel van het gevarieerde landschap dat Hoek van Holland te bieden heeft.
Op 15 september werd de gang naar het notariskantoor gemaakt ter ondertekening van de statuten, waarmee de stichting formeel een feit was. Herman Weterings werd voorzitter, Leen Vreugdenhil secretaris, Arie Noordam penningmeester en Henk van der Drift en Ton van Anraad werden benoemd tot algemeen bestuurslid. In plaatselijke, regionale en ook landelijke dag- en weekbladen werd hier uitgebreid aandacht besteed. Ook op de regionale radio waren interviews te horen. De publiciteit rondom de start mocht succesvol genoemd worden
Parallel met deze ontwikkeling werd een bankrekening geopend bij de Rabobank.
In deze periode gingen ook de studenten van start op basis van een startnotitie waarin de afspraken voor het werkschema en de terugkoppelmomenten werden vastgelegd.
De studenten zouden worden begeleid door een docent en namens de stichting werd Leen Vreugdenhil als contactpersoon aangewezen.
Herman Weterings, Rick van der Drift, Keston Pollard en Leen Vreugdenhil hebben in deze periode ook de opstart gemaakt met een eigen website voor de stichting: www.debonnen.nl
Er werd het nodige aan informatie vergaard en het heeft de ambitie in zich het nodige aan informatie inzake het gebied over te dragen.
Reeds vanaf de plaatsing op het web middels Freehosting mocht deze website zich in een toenemende populariteit verheugen. Maandelijks namen de gemiddelde bezoekersaantallen toe. Door de grote hoeveelheid informatie werd uiteindelijk gekozen voor een uitgebreide en daarmee betaalde site. De werkzaamheden hieraan hebben zich op een zodanige wijze ontwikkeld dat Hermen Weterings en Rick van der Drift de webmasters zijn en Leen Vreugdenhil grotendeels zorgt voor de aanlevering van de teksten
De website is nog steeds in opbouw en moet het communicatiemiddel bij uitstek worden om inzicht te geven in de cultuurhistorie en de agrarische productie in harmonie met natuur en landschap. De doelstelling is om daarmee begrip te kweken bij burgers en openbaar bestuur voor de unieke kwaliteiten van het gebied. Juist in de Bonnen komen begrippen als rust, ruimte en reflectie tot hun recht.
Ook de campagne om donateurs te werven voor de stichting verliep goed. De minimale donatieprijs werd vastgesteld op fl. 25,- per jaar, waarbij de donateurs die in 2000 betaald hebben tot 31 december 2001 donateur van de stichting zijn.
De pogingen om in contact te komen met de stichting In Natura verliepen wat minder succesvol. Deze stichting is de koepelorganisatie van alle agrarische natuurverenigingen in de provincies Zuid- en Noord-Holland. Wegens drukke werkzaamheden moesten bij herhaling afspraken worden uitgesteld, uiteindelijk tot in het jaar 2001.
De eerste echte officiŰle bestuursvergadering vond plaats op 28 November alwaar de stand van zaken werd besproken en lijnen naar de toekomst werden uitgezet.
Vlak voor de Kerst werd de concept-gebiedsvisie door de studenten toegezonden. Het resultaat bleek uitermate teleurstellend. Direct na de Kerstdagen heeft Leen Vreugdenhil nog namens het bestuur geprobeerd de studenten te bewegen tijdens de Kerstvakantie een inhaalslag te maken. Hier bleek men geen interesse in te hebben, waarna het bestuur besloot de opdracht wegens wanprestatie te annuleren.
Ondanks deze domper op het einde van het jaar kan worden teruggezien op een redelijk succesvolle start, waarbij de naamsbekendheid van het gebied en de stichting fors werd vergroot. Er is een begin gemaakt met de opbouw van een goed netwerk en de stichting heeft zich ontwikkeld tot een serieus te nemen gesprekspartner voor de diverse overheden en overige organisaties.
Er ligt voor de komende jaren de uitdaging om de belofte die de stichting in zich heeft waar te maken ten einde de in de statuten geformuleerde doelstelling waar te maken: het bewaren en bewaken en versterken van de kwaliteit van het landschappelijke, natuurwetenschappelijke en agrarische karakter van zowel de Korte Bonnen, als ook de Lange Bonnen te 's-Gravenzande en de deelgemeente Hoek van Holland, gemeente Rotterdam.


Terug..