Terug..


INLEIDING

Het is noodzakelijk dat van een gebied enerzijds de sterke en zwakke punten in kaart worden gebracht en anderzijds de kansen en bedreigingen die zich in de omgeving voordoen worden onderzocht. Men noemt zon interne en externe analyse ook wel een strategische audit, een situatieanalyse of SWOT-analyse; die afkorting staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Aansluitend hierop moet worden aangeduid wat de implicaties van de onderscheiden factoren voor de strategie van het gebied zijn.

Er zullen dus conclusies moeten worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan voor de Bonnen om de neerwaartse spiraal waarin het gebied zich nu bevindt te doorbreken.

Dit moet uiteindelijk leiden tot een gebiedsvisie voor het totale gebied, waarbij de afzonderlijke ondernemers voor hun eigen bedrijf een ondernemingsplan kunnen maken dat hierop aansluit. Tevens dient deze gebiedsvisie een instrument te vormen om verdere grondspeculatie tegen te gaan en de Bonnen weer een agrarisch perspectief te geven, waarbij recht wordt gedaan aan de grote landschappelijke en natuurwetenschappelijk waarden.

Middels dit hoofdstuk en de diverse paragrafen proberen wij hiertoe een aanzet te geven, zonder de illusie te hebben dat hierbij sprake is van een compleet beeld.


 Terug..