Terug..


CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Om een gebiedsvisie te formuleren die een kans van slagen heeft, zal er aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan. Voor het welslagen zijn vier partijen belangrijk. Per partij zullen de voorwaarden worden genoemd.

Verpachters

De boeren in de Bonnen zien een traject voor zich waarbij men door het gebrek aan perspectief psychisch uitgeput raakt en door het produceren beneden kostprijs ook financieel de uitputting nabij is. Sommige grondeigenaren zullen proberen dit proces te versterken door het opdrijven van de pachtprijzen en het in onzekerheid laten van de pachters over hun mogelijkheden. Deze ontwikkeling kan als ongewenst worden beschouwd.
Pachters hebben behoefte aan continu´teit en perspectief; indien geen (erf)opvolger aanwezig is, dient de pachter vrij te zijn de opvolging zodanig te regelen dat zijn "oudedagsvoorziening" is veilig gesteld. Vrijkomende pachtgronden dienen te worden toegevoegd bij een van de bestaande bedrijven met het hoofdberoep in de landbouw en niet aan hobbyisten en de gemeente Rotterdam dient voor het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam een objectief en eerlijk uitgiftebeleid vast te stellen op basis van objectieve criteria.

Pachters

De vier boeren zullen moeten anticiperen op de ecologische hoofdstructuur, op maatschappelijke ontwikkelingen, de behoefte aan natuur- en landschapsonderhoud, recreatieve voorzieningen, verantwoord geproduceerd voedsel, etc.
Tevens zal men moeten anticiperen op economische ontwikkelingen waardoor een verdere kostprijsstijging in het verschiet ligt. Daarbij zullen de marges nog verder onder druk komen te staan. De grenzen zijn bereikt van verdere schaalvergroting en/of intensivering. Er zal een nadere studie noodzakelijk zijn om hier (middels een mix van maatregelen) het juiste antwoord per bedrijf op te vinden.

Overheden

Er dient een einde te komen aan de speculatie door planologische onzekerheid. Zowel in structuurplannen als in streek- en bestemmingsplannen dient de huidige status onaangetast te blijven. De gemeente Rotterdam dient daarbij de Bonnenweg aan te kopen en tot openbare weg te maken. Een verbeterde ontsluiting bevordert niet alleen de economische ontwikkeling van het gebied, maar ook het toerisme vanwege het mogelijk maken van recreatief wandel- en fietsverkeer. Een verbeterde waterhuishouding beschermt het gebied bij calamiteiten, maakt een betere exploitatie van de gronden mogelijk en kan een versterking betekenen van het landschappelijk en natuurwetenschappelijk karakter van de Bonnen. Voorts versterkt het de rol van de overheid als een gemeente serieus werk maakt van controle en handhaven van de bepalingen in het bestemmingsplan.

Organisaties

Het Zuidhollands Landschap dient de graslanden ten westen en noorden van het gebied in langdurige contracten (met eventueel de nodige beheersbepalingen) te verpachten aan een van de vier boeren in de Bonnen. Daarbij dient men de claim te laten vervallen als toekomstig eigenaar van de Bonnen en proberen in harmonie samen te leven met de vier boeren.
Het Composteringsbedrijf dient het Stort in te richten met de nodige natuurwaarden en de stortwal overeenkomstig als groene buffer en ecologisch lint te gebruiken. Overige organisaties en ontwikkelaars dienen hun claims op (gedeelten van) de Bonnen te laten vervallen.


Terug..