Terug..


BEDREIGINGEN

De stichting Het Zuidhollands Landschap heeft met het verschijnen van de nota "De Hollandse Hoek" reeds haar toekomstvisie voor dit gebied weergegeven. De gemeente Rotterdam spreekt in haar ontwerp-structuurplan "Rotterdam 2010" over de transformatie van de Bonnen in een waterrijk natuurpark.
In het kader van de Ecologische Hoofdstructuur zijn sommige percelen van de Bonnen reeds aangewezen als reservaatsgronden, welke op termijn verworven kunnen worden door het Zuidhollands Landschap. Het mag niet uitgesloten worden geacht als t.z.t. meer gronden hiervoor worden aangewezen.
Diverse overheden pleiten voor een doorsnijding van het gebied met een tweede ontsluitingsweg naar Hoek van Holland. Het composteringsbedrijf wenst grenzend aan de Bonnen een grond- en slibbank aan te leggen, de Oranjebuitenpolder blijkt een natuur- en recreatiegebied te moeten worden, het Hoogheemraadschap van Delfland wil het Oranjekanaal verbreden en op het land van Henk van der Drift wil een ontwikkelaar een toeristisch pretpark aanleggen.
Een nadere uitwerking van al deze plannen vindt u onder ons hoofdstuk ruimtelijke plannen.
Deze accumulatie van plannen zorgt voor een situatie waarbij grondspeculanten hun handen vrij willen houden en daarmee voor verloedering en verpaupering van het gebied.

 • Juridische bedreigingen:
 • De grootste bedreiging hierbij vormt de aantasting van het pachtrecht. Terwijl de grond in onverpachte staat op fl. 80.000,-/hectare (prijspeil 2000) wordt getaxeerd, heeft deze in verpachte staat slechts een waarde van 60 % hiervan. Dit betekent een waardeverschil van plusminus fl. 30.000,-/hectare. De rentmeester van de Erven van Rijckevorsel, dhr. C.W.J. Baron de Weichs de Wenne, heeft reeds aangegeven op termijn de gronden pachtvrij te willen krijgen. Deze rentmeester is bestuurslid bij de Federatie Particulier Grondbezit, bestuurslid van de Kastelenstichting Limburg en ook werkzaam bij het Gerechtshof te Arnhem, waar ook de Centrale Grondkamer en Pachtkamer is gehuisvest. Dit pachtvrij krijgen gebeurt dan niet door het afkopen van de pachtrechten en het uitkopen van de pachtersinvesteringen om de ondernemers de kans te geven elders een nieuw bestaan op te bouwen, maar middels een sluipend proces waarbij men zal zoeken naar argumenten om de pachtovereenkomsten te ontbinden. Daarbij tracht men ook de pachters het perspectief van opvolging te ontnemen. Het rentmeesterskantoor " ít Schoutenhuijs" van een andere grondbezitter, dhr. N.J. van Heijst, heeft de bezittingen merendeels al pachtvrij en deze gronden worden dan ook momenteel in tijdelijke pacht uitgegeven. Op deze wijze kan men het dubbele vragen van grond met een langdurig pachtcontract. Natuurlijk betekent dit niet alleen een ernstige aantasting van de rechtszekerheid, maar ook van de inkomensvorming van de pachters.

 • Economische bedreigingen:
 • De globalisering van de landbouw en het wegvallen van ondersteunende maatregelen zal er toe leiden dat men in toenemende mate geconfronteerd zal worden met wereldmarktprijzen voor de diverse producten, terwijl de kostprijs per eenheid product in dit gedeelte van West-Europa nu eenmaal fors hoger ligt door de factoren grond, arbeid en kapitaal. Daarnaast veroorzaken de strenge eisen t.a.v. milieu en kwaliteit ook een verhoging van de kostprijs, welke ons in een ongunstige concurrentiepositie brengt t.o.v. andere productiegebieden.

  De Bonnen ligt enige kilometers uit de kust. Bij wijziging van de klimatologische omstandigheden zal men in de toekomst meer geconfronteerd worden met warme zomers en zachte winters, waarbij men in het najaar extreme hoeveelheden neerslag in een korte periode krijgt te verwerken door een nog warme Noordzee. De jaren 1998, 1999 en 2000 vormden wellicht al een vooraankondiging van deze veranderingen. Natuurlijk heeft dit consequenties voor de lengte van het groeiseizoen, de te telen gewassen, de ontwatering en de bewerking van de gronden. De agrarische ondernemers zullen hierop moeten anticiperen en investeren.

 • Milieu-hygiënische bedreigingen:
 • Ofschoon de landbouw zelf aan allerlei voorschriften van milieu-hygiënische aard dient te voldoen, kan men door externe invloeden toch geconfronteerd worden door een aanslag op de kwaliteit van de voedselproductie. In het verleden is er sprake geweest van schade aan de spruitkool vanuit het industriegebied bij Antwerpen, de dioxine-uitstoot van de A.V.R. is rakelings langs de Bonnen gegaan en bij de ramp met Tsjernobyl moest ook hier het vee weer op stal. Er is overlast geweest van tapioca en erts van de overslagbedrijven op de Maasvlakte. Ofschoon men zich na Tsjernobyl mag afvragen waar men ter wereld veilig voedsel kan produceren, brengt de concentratie van industriële activiteit op Europoort en Maasvlakte met een overheersend zuidwestenwind een verhoogd risico met zich mee.

 • Fytosanitaire en diergezondheidsbedreigingen:
 • Recente rampen m.b.t. varkenspest, BSE en mond- en klauwzeer maken pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de veehouderij kan zijn. Ook in de akkerbouw doen zich dit soort problemen voor t.a.v. ondermeer bruinrot en phytophtora.
  Bij dit alles is het belangrijk dat de vier boeren in de Bonnen de wetten, voorschriften en regels in acht nemen en hierin hun verantwoordelijkheid en vakmanschap tonen.


   Terug..