Terug..


GEBIEDSSTUDIE

De Hogeschool Delft verricht een gebiedsstudie t.a.v. "De Bonnen". Dit onderzoek wordt verricht door vierdejaars studenten onder begeleiding van vakdocenten.
De studenten werken gedurende anderhalve dag in de week in een periode van twintig weken aan het project. Men verricht hierbij een algemeen verkennend vooronderzoek, waarbij alle relevante gegevens in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt een analyse gemaakt van de sterke en zwakke kanten van het gebied en de kansen en bedreigingen die er liggen. Deze zogeheten swot-analyse leidt tot een aantal conclusies en aanbevelingen, Op basis hiervan worden een aantal oplossingsrichtingen geformuleerd, hetgeen uiteindelijk leidt tot een gebiedsvisie. Parallel hieraan wordt een communicatieplan ontwikkeld.
Eind januari wordt dit project afgerond, vindt er een presentatie plaats en wordt door de studenten het verslag ingeleverd.
Het bestuur van de stichting "De Bonnen" heeft hiertoe opdracht verleend om middels deze visie de aanwezige kwaliteiten te versterken en ongewenste ontwikkelingen te weren uit het gebied. Het communicatieplan zal dienen om het bestuur van de stichting te ondersteunen bij het informeren en overtuigen van externe partijen van de geformuleerde visie.
Deze opdracht is tot stand gekomen met dr. Ir. H.W.M. Fuchs, Hoofd Opleidingen Plattelandsontwikkeling Milieukunde Delft en drs. C.P. Veerman, co÷rdinator Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Delft. Vanzelfsprekend wordt de nodige kwaliteit verwacht.
Na afronding van het project zal men met deze visie ook op deze site kunnen kennismaken.


Terug..