Terug..


FLORALAND

Klik hier voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Floriade Plannen.?.Naar de nieuwste reaktie

Flora-Land wordt ontwikkeld door de Stichting Ontwikkeling Europark (STOEP). De stichting is actief sinds 1997 en voert al jaren intensief overleg met maatschappelijke en politieke organisaties om het draagvlak voor een tuinbouwthemapark te vergroten. Dit heeft inmiddels geresulteerd in toezeggingen omtrent de locatie en de infrastructuur door de gemeente Rotterdam en de medewerking van vele betrokken organisaties. In het Comité van aanbeveling zitten vertegenwoordigers van LTO-Nederland, de Bloemenveiling Aalsmeer, de provincie Zuid-Holland, de bloemenveiling Holland, het Productschap Tuinbouw en de Greenery.
Inmiddels heeft men zich al aan het publiek gepresenteerd middels krantenartikelen en een eigen website. Ook is er huis-aan-huis een fraaie prospectus bezorgd, waarbij gevraagd wordt te beleggen in dit themapark.
Op deze wijze is het ook in de postbus gekomen van de bewoners van en ondernemers in het gebied. Tot op heden heeft men nog niet het fatsoen gehad contact op te nemen met de betrokken wier grondgebied het betreft of die in de directe nabijheid wonen en werken. Wel heeft men stevig lobbywerk verricht om dit plan opgenomen te krijgen in het Ontwikkelingsplan Oranjebuitenpolder, het IOPW (het Integraal Ontwikkelingsplan Westland), het plan Westhoek en het nieuwe structuurplan van de gemeente Rotterdam. Men stelt in de brochure al dat het gebied in het bestemmingsplan is aangewezen voor natuur en recreatie, waardoor Flora-Land in een aantrekkelijk landschap komt te liggen.

Floraland: 204,470 bytes

De tuinbouw in Nederland wenst middels Flora-Land direct de consument te bereiken, een positief beeld van de sector over te dragen, de aankoop van Nederlandse tuinbouwproducten direct en indirect te stimuleren, de nieuwe ontwikkelingen en het eigen product te presenteren. Men stelt dat van de 40 miljoen die nodig is voor de aanleg van Flora-land er inmiddels al 10 % is toegezegd door particuliere investeerders. De Rabobanken in het Westland, het Productschap Tuinbouw, de Kamer van Koophandel in het Westland, de gemeente Rotterdam en enkele particulieren hebben de haalbaarheidsstudie en de overige voorfinanciering verzorgd. Men tracht nu dus de belegger te interesseren.
Volgens de initiatiefnemers is er ruimte voor Flora-Land. Zelfs ruimte in de meest letterlijke betekenis: er ligt 50 hectare te "wachten" om te worden ingericht als themapark voor de tuinbouw.
Het behoeft verder geen betoog dat de stichting "De Bonnen" niet voornemens is medewerking te verlenen aan het creëren van deze ruimte.

Voor een reactie op een artikel in de Westlandse Courant klik hier

Voor een reactie op een artikel in het Agrarisch Dagblad eind augustus 2001, klik hier

14:17 9-4-2001

Reactie op plannen Floriade 2012 in het gebied van Stichting De Bonnen d.d. 5 augustus 2002.


Terug..