Terug..


EVALUATIE FESTIVAL PROZA & POEZIE IN DE BONNENPOLDER, EDITIE 1

DOELSTELLING

Middels dit initiatief stelt de stichting De Bonnen zich ten doel:

AMBITIENIVEAU

De stichting De Bonnen ambieert een kleinschalig intiem festival te organiseren met een regionale uitstraling. De doelgroep bestaat uit de buren van de Bonnen, volksvertegenwoordigers, bestuursleden van organisaties en instellingen die betrokken zijn bij de Bonnen, donateurs en sympathisanten van de stichting De Bonnen, natuur- en taalliefhebbers.

ORGANISATIE

Het festival vindt plaats onder auspiciŽn van stichting De Bonnen, d.w.z. dat de stichting het evenement financieel en technisch mogelijk maakt, maar dat de organisatie van het programma - dus de meer inhoudelijke aspecten - aan een derde worden overgelaten.
Dirk Tempelaar, schrijver/dichter te Hoek van Holland, is bereid gevonden zich met deze organisatie te belasten. Voor de catering is Wim Kaptein benaderd. Op voorwaarde van het plaatsen van toiletten en afvalbakken mag hij drank en voedsel verkopen tegen een door hem zelf vast te stellen prijs. De (weer)risico's zijn dan ook voor hem. Hij beschikt over de noodzakelijke vergunningen. Deze afspraak geldt voor drie jaar..
Geconstateerd werd dat de afspraak t.a.v. de toiletten niet werd nagekomen. Om de verblijfsduur te bevorderen is de aanwezigheid van een toilet noodzakelijk. Problemen die zich hierbij voordeden werden creatief "in de vrije natuur" opgelost..
Het publiek bleek uitermate gedisciplineerd: het afval werd keurig opgeruimd..
De geluidsinstallatie en het aanbrengen van elektriciteit werd verzorgd door Reflex Entertainment.

LOKATIE

In verband met de zuidwestenwind is gekozen voor een lokatie in de bocht van de Bonnendijk nabij de Bonnenweg. Het publiek kon plaatsnemen in het talud van de dijk op een plekje uit de wind. De boerenkar werd geplaatst aan de zijde van de Lange Bonnen. Aan de zijde van de Korte Bonnen was de catering. Voor het ervaren van rust, ruimte en reflectie was deze lokatie ideaal..
Een mogelijkheid voor de toekomst is een lokatie tussen het Staalduinse Bos en de bunker halverwege de dijk. De catering zou dan meer geplaatst kunnen worden nabij het fietspad. Door het lawaai van passerende bromfietsen kan hier echter weer de rust verstoord worden. Een ander probleem vormt dan het aanbrengen van elektriciteit.

PARKEREN

Vanwege de beperkte parkeermogelijkheden is er in de publiciteit en bij de uitnodigingen zoveel mogelijk op aangedrongen dat men per fiets of wandelend zou komen. Er was slechts parkeerruimte voor de cateraar en de informatiebus van de Stichting Promotie Hoek van Holland..
Er kon met auto's worden geparkeerd op het erf van de percelen Bonnenweg 2, Bonnenweg 20/30 en Bonnenweg 50. In de berm tussen de percelen Bonnenweg 20/30 en Bonnenweg 2 was een lint geplaatst ter afscheiding van de percelen met bonen en spruitkool en rondom de inrit naar de Bonnendijk zelfs dranghekken. Er waren een tweetal schrikborden geplaatst met het bord "verboden te parkeren" en er was voor een geval van nood een schrikbord aanwezig aan het begin van de Bonnenweg bij de Haakweg met het bord "verboden in te rijden". Hier hoefde echter geen gebruik van te worden gemaakt..
De Bonnenweg is door deze maatregelen conform de voorschriften vrij gebleven voor politie, brandweer en ambulance. Hierover is overigens ook overleg geweest met de politie..
De fietsen werden gestald tegen de dranghekken en in de slootberm. Ook hierbij hebben zich geen problemen voorgedaan. Er is 1 persoon op een motor geweest. (G.J. v.d. Bos)

PUBLICITEIT

Het programma zou centraal staan in de publiciteit. Dirk Tempelaar heeft als programma-organisator dan ook met interviews etc. gediend als blikvanger..
Er is in alle regionale huis-aan-huisbladen uitgebreid, maar ook in abonneekranten als Rotterdams Dagblad en de Westlandsche Courant, aandacht besteed aan het festival. Vaak werd er een halve pagina aan gewijd, inclusief foto's. Voor TV-Rijnmond is er een videoclip gemaakt, waarbij Dirk Tempelaar gezeten op een boerenkar zijn openingsgedicht voordraagt.
Ook de WOS-radio en Radio Vlaardingen hebben Dirk geÔnviteerd een toelichting te komen geven in een van hun programma's. Voorts zijn er 50 raambiljetten (A3) vervaardigd om op te hangen in bibliotheken, boekhandels en openbare ruimten. Ook het internet is gebruikt voor bekendmakingen. Ter herkenbaarheid van bestuursleden en vrijwilligers zijn 25 t-shirts gemaakt met het logo van de stichting De Bonnen..
Op de dag zelf hadden er echter verwijsborden moeten staan bij de Haakweg en het Bonnenpad. Dit is een les voor de toekomst. .
De recensies waren unaniem lovend. Slechts een kop in de Westlandsche Courant ("Sex, drank en drugs in Bonnenpolder") was wat ongelukkig, maar de inhoud van het artikel was gelukkig goed. Voor WOS-tv zijn opnamen gemaakt en uitgezonden.

UITNODIGINGEN

Er zijn 250 uitnodigingen verstuurd naar:

De uitnodigingen aan de dichters/schrijvers (10) werden verzorgd door Dirk Tempelaar. Voorts zijn er pogingen verricht een speciale gast het festival te laten openen met zijn of haar favoriete gedicht over de natuur, het landschap of de landbouw..
Als aanbeveling voor een volgende editie geldt het tijdig versturen van de uitnodigingen (3 weken voor het evenement) en het op tijd vastleggen (3 maanden!) van speciale gasten.

FINANCIňLE BIJDRAGEN

Voor het financieel mogelijk maken van dit evenement zijn wij dank verschuldigd aan:

Ook hierbij dient bij een volgende editie de sponsorwerving en het verzoek om subsidie aan de deelgemeente tijdig te geschieden.

VOORDRACHTEN

De schrijvers en dichters konden zich bij Dirk Tempelaar aanmelden voor het programma..
Deze aanmelding werd later schriftelijk bevestigd. Bij aankomst kon men zich melden bij Dirk Tempelaar en kreeg men consumptiebonnen. Voorts werden er onkostenvergoedingen uitbetaald. Na afloop vond er ten huize van de secretaris van de stichting De Bonnen spontaan een zogeheten "naborrel" plaats.

PUBLIEK

Naar schatting zijn ongeveer 150 mensen geweest met een gemiddelde verblijfsduur van anderhalf uur. Gemiddeld waren 60 tot 90 mensen aanwezig. Zowel bestuur als dichters en schrijvers hebben deze opkomst als een succes ervaren. Menigmaal vindt een voordracht voor een kleiner gehoor plaats..
Het publiek was ook uiterst gedisciplineerd en vol belangstelling. Er moest zelfs een pauze worden ingelast om de cateraar aan het werk te krijgen en de mensen de gelegenheid te geven een gesprek te voeren. Een ieder was uiterst enthousiast. Iedereen die dit heeft meegemaakt komt een volgend jaar weer en zal ook anderen enthousiast maken..
De verwachting is dat bij een volgende editie en gelijke weersomstandigheden er een verdubbeling kan plaatsvinden van dit bezoekersaantal. Dit festival staat!

HET PODIUM

In het oorspronkelijke beeld bestond de opvatting dat de voordrachten moesten plaatsvinden vanaf een boerenkar met balen stro. Later is dit gewijzigd in een veilingwagen, waarvan het ijzeren frame de indruk moest wekken een lijst te zijn van een schilderij. Het schilderij zelf was dan het landschap op de achtergrond, waarbij de kunstenaar in dit panorama werd geplaatst. Het praktische effect was dat de geluidsapparatuur beschermd zou zijn als er een plotselinge regenbui zou zijn en dat het voor- en achterfront van de wagen zou kunnen dienen voor het plaatsen van de logo's van de sponsors. Uiteindelijk is slechts de vlag van de Rabobank opgehangen..
Aan de voorzijde waren wat pallets neergelegd die als trap konden dienen. In een vervolg kunnen deze beter uit het zicht, d.w.z. aan de achterzijde worden neergelegd..
Om een wat intiemere sfeer te creŽren had het publiek dichter bij het podium kunnen plaatsnemen.

KINDEREN

Ook de kinderen hebben zich uitstekend vermaakt: er werd gespeeld op de bunkers, er werd in de sloot getuurd en naar de paarden en het vee gekeken. Ook de tractor vond men een bezienswaardigheid.

RISICO-ANALYSE

Het voornaamste risico bij het organiseren van een openluchtevenement is het weer. Er moet dan ook rekening mee worden gehouden dat, als dit een jaarlijks terugkerend festival wordt, er ooit een jaar kan zijn dat het verregent. In de begroting vormt dit geen risico omdat de catering, etc. is uitbesteed. Voor de cateraar is het belangrijk dat er een meerjaarlijkse afspraak bestaat om zijn risico te spreiden..
Het publiek is erg beschaafd, er hebben zich dan ook geen problemen voorgedaan met vernielingen, vechtpartijen, etc. of andere vormen van wangedrag. Er is geen verontreiniging van het terrein, de rust van het vee is niet verstoord en er zijn geen hekken of afrasteringen kapot gemaakt. Een standaardrisico is dat iemand onwel wordt. De toegangswegen dienen altijd vrij te blijven voor ambulances, e.d. en tevens dienen telefoonnummers paraat te zijn, evenals een mobiele telefoon. Hieraan is voldaan. De mogelijke scenario's zijn met de politie besproken..
Een probleem bleek het gemis aan remmen bij de informatiebus te zijn. Gelukkig is alles goed gegaan. Er wordt veronderstelt dat bij een volgende editie dit euvel verholpen is.

KRITIEK

Er kwam een afmelding van de SGP/ChristenUnie-fraktie uit de Provinciale Staten van Zuid-Holland omdat dit evenement op zondag was georganiseerd en derhalve niet met kerkgang gecombineerd kon worden. De organisatie heeft niemand willen kwetsen en echter juist het aanvangstijdstip op 12.00 uur gesteld om een combinatie van beider activiteiten mogelijk te maken. Dit festival blijft dan ook in de toekomst op zondag plaatsvinden vanaf 12.00 uur..
Voor het overige zijn er geen kritische geluiden vernomen.

RESULTAAT

Het festival heeft grotendeels beantwoord aan de verwachtingen. Op basis van de opgedane ervaringen kan er een jaarlijks vervolg komen. Het geheel levert een bijdrage aan de doelstellingen van de stichting De Bonnen, aan het groene imago van Hoek van Holland en geeft een nieuwe dimensie aan de culturele uitgaansmogelijkheden in deze regio. Het geeft ook een podium aan taalkunstenaars en biedt een entourage waarin bewoners en beleidsmakers elkaar op ontspannen wijze kunnen ontmoeten..
Teleurstellend was wel dat met name veel volksvertegenwoordigers niet zijn ingegaan op de uitnodiging. Men matigt zich vaak wel een oordeel aan over een gebied en neemt er besluiten over zonder het gebied zelf of de bewoners te kennen. Dit was voor hen die niet geweest zijn derhalve een gemiste kans. Het evenement stond op de jaarkalender van de Stichting Promotie Hoek van Holland.

FINANCIEEL RESULTAAT

Deze is voor de sponsors en de deelgemeente Hoek van Holland apart beschikbaar.


Terug..