Terug..


secretariaat:

telefoon:
fax:
e-mail:
website:

bank:
rekeningnr:

Bonnenweg 50, 3151 XA Hoek van Holland

0174-384807
0174-386161
info@debonnen.nl
www.debonnen.nl

Rabobank Westland Zuid-West
3732.63.643aan: Dijkgraaf en Hoogheemraden Hoogheemraadschap van Delfland,
Postbus 3061,
2601 DB Delft
 
betreft: selectieve maalstop

's-Gravenzande,
30 juli 2002

Geacht college,

U heeft met ingang van 1 juni 2002 de "Beleidsregel nadeelcompensatie schade door selectieve maalstop" ingesteld. Deze beleidsregel voorziet in een procedureregeling voor schade die is veroorzaakt doordat in een aantal polders een maalstop is ingesteld. Het gaat hierbij om extra schade die geleden wordt door de maatregel, los van bijvoorbeeld de schade door de regenval zelf. U heeft besloten deze beleidsregel met terugwerkende kracht ook te laten gelden voor de geleden schade in 2001 en 1999. Middels deze beleidsregel probeert u een voorziening te treffen voor die bedrijven die extra schade hebben geleden omdat u andere bedrijven, woongebieden of bedrijfsterreinen heeft willen ontzien. Dit is niet meer dan redelijk en billijk.
Ook in de Korte en Lange Bonnen is echter extra schade ontstaan. Ditmaal niet zozeer vanwege een maalstop, maar vanwege het malen vanuit andere polders naar de Bonnen, terwijl de afvoercapaciteit van zowel de kreek langs de Bonnenweg alsook het gemaal Westland niet op deze toevoer berekend waren. Terwijl de Bonnen boven N.A.P. en boven boezem ligt, ontstond hierdoor toch forse extra schade aan de gewassen. Beelden hiervan kunt u zien op onze website.
Deze schade is ontstaan om extra schade te vermijden in bijvoorbeeld Hoek van Holland, het tuinbouwgebied in de Nieuwlandse Polder en overige nabij gelegen gebieden in het Westland. De consequenties van deze maatregel werden afgewenteld op de 4 landbouwbedrijven in de Bonnen. Het is niet meer dan redelijk en billijk alsook deze bedrijven in aanmerking komen voor een compensatieregeling voor de geleden schade.
Deze schade kan redelijkerwijs niet ten laste van deze bedrijven blijven. Nadat ook in 1998 geen volledige vergoeding heeft plaatsgevonden in het kader van de w.t.s.-regeling, ontstaat door waterschade over een reeks van jaren een aanzienlijke aanslag op de financiŽle reserves van de vier bedrijven in de Bonnen. Deze agrarische ondernemers hebben geen aanspraak op schadevergoeding of tegemoetkoming in deze schade kunnen ontlenen aan enige andere beleidsregel of wet in formele zin, noch heeft men enige vergoeding kunnen verhalen op basis van een afgesloten verzekering. Deze ondernemers staan dus met lege handen, terwijl de oorzaak daarvan niet alleen gelegen is in de hevige regenval, maar ook in het maalbeleid van het Hoogheemraadschap van Delfland. Er zijn keuzes gemaakt die in het voordeel waren van bepaalde gebieden, maar duidelijk in het nadeel van de getroffen boeren van de Bonnen. Er is gekozen de bebouwde gebieden (woningbouw, glastuinbouw, bedrijfsterreinen, etc.) zoveel mogelijk te sparen en dit is ten koste gegaan van de onbebouwde gebieden (akker- en weideland). De opbrengsten van de gewassen die hierop groeiden zijn echter wel noodzakelijk in het kader van een rendabele agrarische bedrijfsvoering. Het verlies daarvan behoort niet tot de normale bedrijfsrisico's, is niet verzekerbaar en betekent dus ook derving van inkomsten en intering op vermogen. Het Hoogheemraadschap van Delfland is hiervoor aansprakelijk.
Met de aantasting van de bedrijven wordt ook de kwaliteit van natuur, landschap en landbouw aangetast in het werkgebied van onze stichting. Het bestuur van onze stichting verzoekt u dan ook dit nadeel te compenseren vanuit uw beleidsregel. De vier boeren zullen een afzonderlijke claim bij u indienen, waarbij men zal aangeven welke gewassen er schade hebben opgelopen, wat de oppervlakte per gewas is en welke de kadastrale nummers van de percelen zijn. Het bestuur van onze stichting verzoekt u - na ruggespraak met uw adviescommissie - tot vergoeding van de geldelijke som, op basis van taxatie, over te gaan.

met vriendelijke groet,

ing. A.H.M. Weterings,
voorzitterTerug..