Terug..


DE WESTHOEK VAN ZUID-HOLLAND

Het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsprogramma Westhoek van Zuid-Holland is het resultaat van een intensief samenwerkingstraject tussen de gemeenten Den Haag, Monster, ís-Gravenzande, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, deelgemeente Hoek van Holland, regio Haaglanden en regio Rotterdam. Deze samenwerking is ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Zuid-Holland.

In het geschetste toekomstbeeld tot 2010 is er sprake van recreatieve verbindingsroutes tussen de toeristisch recreatieve concentratiepunten en de omringende steden. Tevens is er sprake van een groene omarming, waarbij ecologische en recreatieve verbindingen tussen bestaande en nieuwe groengebieden wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt gesproken over een groenblauwe dooradering als drager voor toeristische routes voor fietsen, skeeleren, wandelen, paardensport en kleine watersport.

Inzet van het project is een toeristisch ontwikkelingsprogramma at enerzijds inspeelt op de wensen van de consumenten en trends in de markt en anderzijds bijdraagt aan de oplossing van economische, planologische en ruimtelijke vraagstukken in het gebied. Vanuit beide invalshoeken worden daarbij de kansen optimaal benut. Men heeft daarbij geconstateerd dat deze regio onvoldoende aantrekkelijke buitengebieden van formaat heeft. Ten behoeve van de kwaliteit, de leefbaarheid en de toenemende behoefte aan recreatie dicht bij huis is een substantiële uitbreiding en versterking van de onderlinge verbindingen noodzakelijk.

Toekomstbeeld tot 2010 Projectbureau Westhoek: 103.358 bytes

In 2010 wordt het gebied gekenmerkt door een groene kuststrook, het nieuwe natuur- en recreatiegebied Oranjebuitenpolder langs de Nieuwe Waterweg en Landschapspark Midden-Delfland. Deze groene gebieden vormen dus de groene omarming van het Westland.

Ofschoon "De Bonnen" niet genoemd wordt, staat op de bijgevoegde kaart het gebied ingetekend als recreatief groengebied, zonder dat hiervan een definitie gegeven wordt.

Een groot gedeelte van het Midden-Delfland gebied staat ingekleurd als agrarische gebied met recreatief medegebruik. Een verdere detaillering is niet aanwezig.

Er wordt iets vermeld over de ecologische zone Van Dixhoorndriehoek-Staelduinse Bos-Oranjebuitenpolder inclusief uitbreiding recreatiemogelijkheden. Men beschouwt het daarbij als een opgave voor de toekomst om een samenhang te creëren tussen de natuurlijke en recreatieve functies en de attracties in en bij het gebied.

Ten aanzien van de Glazen Stad oppert men de gedachte aantrekkelijke informatiepanelen te plaatsen en thema-evenementen te organiseren. Daarbij wil men ondernemers stimuleren om commerciële verkooppunten langs de routes te openen, bij voorkeur thematisch van aard. Wellicht dat in dit verband de ondernemers in "De Bonnen" zelf initiatieven zullen ontplooien, mede vanwege het vacuüm dat in het plan bestaat t.a.v. dit gebied.


Terug..