Terug..


DE NAAM

De naam "De Bonnen" komt voor het eerst voor in een scheidsrechtelijke beschikking uit 1421 naar aanleiding van een geschil tussen de polder het Nieuwland en het Kapittel van St-Marie, welks eigendommen zich ook ten zuidoosten van het Nieuwland uitstrekten. Het conflict betrof de grens tussen de beide gorzen. Hierbij heeft men het over het "land van bonne". Een "bon" is een omsloot perceel. De Bonnen werd en wordt nog steeds doorsneden door een noordwest-zuidoost kronkelende kreek, de Kreek of Grote Rel genaamd. Het tussen deze kreek en de Staalduinen gelegen gors ligt ten noordwesten van de in 1421 bepaalde de scheidslijn en behoorde daarmee tot het Nieuwland. De Korte Bonnen dankt haar naam aan de ondiepe percelering, de korte percelen. De percelen in de Lange Bonnen zijn dan ook vrij lang te noemen. Het vormde indertijd een onderdeel van de Haak of Zuidergors, ook wel Piekenhil geheten. Het Noordergors werd omgrensd ten noordoosten door de Nieuwlandse Dijk, ten zuidoosten door het Vloeigat, ten zuidwesten door een smalle duinenrij langs de maas en ten noordwesten de Kapittel- of Spanjaardsduinen. Het Noordergors is in 1665/1666 definitief ingepolderd, van sloten voorzien en er kwam een dijk langs het Vloeigat, de latere Krimsloot. Sinds die periode wordt het de Noord-Bonnen genoemd. Tegenwoordig draagt de volkstuindersvereniging in Hoek van Holland nog deze naam.
De sloten in de Korte en Lange Bonnen zijn dus van een eerdere datum voor zover het de sloten tussen de Staalduinen en de Rel betreft. In de jaren 1595 tot 1604 werd eveneens de besloting en percelering ter hand genomen tussen de Rel en de zuidelijker gelegen duintjes langs de Maas. Dit gebeurde echter niet verder dan de klei-afzetting van de Kreek reikte. Deze verkaveling is tot op de dag van vandaag herkenbaar Nadat in 1718 de Lange Bonnen was ingepolderd middels de Bonnendijk bleef de Korte Bonnen nog gevoelig voor overstromingen.
De scheidslijn tussen het Zuider- en Oranjegors kon pas na een langdurig geschil, dat in 1589 was begonnen en waarover ook nog Hugo de Groot advies heeft uitgebracht, bij vergelijk van 1634 worden vastgesteld. Deze kwam te liggen op de grens tussen het land van Henk en Mario van der Drift en hun buren in de Oranjebuitenpolder. Hier werd later de Rijckevorselse Dijk aangelegd om te voorkomen dat het water uit de Maas bij hoogwater of springtij voor overstromingen zou zorgen. Dit verklaart ook waarom dit gebied oostelijk van het later gegraven Nieuw-Oranjekanaal geografisch altijd tot de Bonnen werd gerekend.
In de jaren 1776 tot 1778 werden de evenwijdig aan de Maas lopende duintjes versterkt tot een dijk. In 1778 werd ook in het midden van deze overdijkte duintjes de Haaksluis aangelegd. Deze moest zorgen voor een snellere afwatering van de Kreek op de Maas. Deze liep immers door tot aan het Amersgat in het Oranjegors ter hoogte van het huidige Poortershaven. Dit gebeurde door het graven van de Kulksloot. Deze vormt nu nog de begrenzing van het bedrijventerrein de Kulk en het oostelijk gelegen stort. Deze Haaksluis is verdwenen bij een herinrichting van het terrein van DSM en overbodig geworden door een nieuw afwateringssysteem naar het Nieuw-Oranjekanaal. Dit Nieuw-Oranjekanaal zelf is tot stand gekomen bij het graven van de Nieuwe Waterweg in 1876. Toen is ook veel grond opgebracht op percelen aan de zuidkant van de Rel en deze zijn tot op de dag van vandaag nog aan hun hoogte herkenbaar. Dit is dus "het Stort" op het bedrijf van Henk en Mario van der Drift en "het Stort" welke momenteel in gebruik is bij Van Vliet ten behoeve van het Composteringsbedrijf en DuraVermeer ten behoeve van een grondsaneringsproces.
Deze historie inzake de naamgeving is te lezen in de īnventaris van het archief van de Heeren Dijkgraaf en Hoofdingelanden van het Nieuwland, genaamd den Andel, buiten 's-Graven-zande"door mr. J.H. de Vey Mestdagh. In het Gemeentearchief van Rotterdam zijn de nodige documenten te vinden welke tot dit archief behoren.
De Bonnen is als geografische naam ook de logische naam voor onze stichting.


Terug..