Terug..


Aan: de leden van de Raadscommissie
voor Ruimtelijke Ordening en
Grondzaken van de gemeente Rotterdam,
  Coolsingel 40,
  3011 AD Rotterdam.
   
Van: Stichting "De Bonnen",
  Bonnenweg 50,
  3151 XA Hoek van Holland,

Betreft: Ontwerp Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010

Hoek van Holland, 7 januari 2001

Geachte commissieleden,

Allereerst wensen wij u dank te zeggen om onze ingediende schriftelijke zienswijze gedurende 10 minuten te komen toelichten op uw commissievergadering d.d. 9 januari 2001. Na intern beraad hebben wij besloten deze uitnodiging niet te aanvaarden. Onze reistijd vanuit onze mooie polder naar het stadscentrum van Rotterdam bedraagt circa 45 minuten. Dit betekent dat alleen de reis heen en weer ons reeds anderhalf uur kost.
Daar wij zware fysieke arbeid dienen te verrichten en deze moeten onderbreken, zal het op prijs worden gesteld als onze vertegenwoordiging hun werkkleding hebben verwisseld voor een kostuum, nadat zij de voor u wellicht onbekende lucht van het platteland (transpiratie, vee en spruitjes) van zich hebben afgespoeld onder een douche. Ook dit kost het nodige aan tijd. De extra informatie die wij u zouden kunnen verschaffen tijdens deze vergadering, kunt u reeds verkrijgen op onze website http://www.debonnen.nl
In wat u betiteld als zienswijze nummer 12 verwijst u naar vastgesteld provinciaal beleid. Wij hebben hier geen kennis van; men heeft ons hier dan ook niet over geÔnformeerd Krachtens elementaire regels van goed fatsoen en democratie is het niet meer dan redelijk en billijk om ons te informeren over het voornemen tot een besluit en over het verloop en de resultaten van de besluitvormingsprocedure. Wij krijgen in het buitengebied geen huis-aan-huis bladen bezorgd en we zijn met onze 70-urige werkweek ook niet in staat dagelijks de advertentiepagina's van kranten door te nemen op zoek naar berichtgeving over planvorming t.a.v. ons gebied. Het is dan ook niet meer dan toeval dat wij gewezen werden op de totstandkoming van een nieuw structuurplan. Als de overheid plannen heeft met een gebied, heeft men ook de morele plicht de betrokkenen daar actief over te informeren! Als men deze informatieplicht verzaakt, is de overheid in gebreke gebleven.
In dit verband wensen wij ook nog een opmerking te plaatsen over de geloofwaardigheid van de overheid. Het is voor ons nogal merkwaardig te moeten constateren dat er bij de (lokale) overheid blijkbaar wel opvattingen bestaan over het beheer en de inrichting van het buitengebied, maar dat daar waar de gemeente zelf grondeigenaar is er kennelijk andere kriteria bestaan. U heeft geen selectiekriteria geformuleerd op basis waarvan het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam tot (tijdelijke) uitgifte kan overgaan. Deze uitgifte heeft dan ook niets te maken met het stimuleren van de lokale economie of het bevorderen van de werkgelegenheid, laat staan het beschermen van de natuur of het versterken van de kwaliteit van het landschap. Er wordt maar wat aangerommeld bij deze gemeentelijke Tak van Dienst. Over de geloofwaardigheid van de provinciale overheid hebben wij ons reeds uitgesproken middels onze verbazing t.a.v. de ontwikkeling van het transportcentrum Coldenhove en het tuinbouwgebied Oudcamp in de ecologische corridor van de kust naar Midden-Delfland. Het mag in ieder geval duidelijk zijn dat wij ons zullen verzetten tegen "een aaneengesloten moerasverbinding die geschikt is voor minder kritische diersoorten" in ons gebied.
Hierbij is geen sprake van het herstellen van "oude" natuur, maar van het creŽren van "nieuwe" natuur op een wijze die strijdig is met de andere functies die het gebied heeft. Wij zullen ons dan ook met alle beschikbare middelen verzetten tegen iedere uitwerking van deze dubieuze uitgangspunten. Overigens is dit uitgangspunt ook strijdig met de norm van het Hoogheemraadschap van Delfland t.a.v. het waterbergend vermogen per hectare.
Met betrekking tot wat u betiteld als zienswijze nummer 160 stelt u voor Het Stort dat de integrale afweging heeft geleid tot de bestemming "bedrijven", aangezien deze bestemming voor deze locatie meer in de rede (?) ligt dan een bestemming als "hoogwaardig bedrijventerrein met natuurontwikkeling" of een andere bestemming. U geeft hierbij niet het inzicht in de argumentatie die tot deze ambtelijke afweging heeft geleid in strijd met de gemaakte bestuurlijke deal tussen de Stichting Verwerken Tuinafval Westland, de deelgemeente Hoek van Holland en de gemeente Rotterdam inzake deze dubbelbestemming. U beantwoordt ons "Waarom?" met een "Daarom!". Dat achten wij niet behoorlijk.
Voor de goede orde stellen wij hier nogmaals dat wij op geen enkele wijze medewerking zullen verlenen aan het tot stand komen van een ecologische verbindingszone door de Bonnen op de door de provincie voorgestelde wijze. Feitelijk bestaat deze al middels het aanwezige bouw- en grasland, de dijk, de sloten, bermen en akkerranden en de openheid van het gebied. Deze kwaliteiten zullen slechts versterkt worden op een wijze die overeenkomt met onze visie. Onze definitie over een "ecologische zone" is duidelijk een andere.
Tevens zullen wij geen medewerking verlenen aan het zoeken naar compensatie als men Het Stort tot "regulier bedrijventerrein" wil omvormen. Er ligt hier dan ook een unieke kans de kennelijk zo gewenste ecologische verbindingszone op het terrein van de Stichting Verwerken Tuinafval Westland aan te leggen langs de stortwal en daarmee langs de Bonnen. Overigens komt deze stichting ondermeer voort uit de gemeenten in het Westland en men kan zo zelf het goede voorbeeld geven. Hiermee verdwijnt het bedrijventerrein visueel achter groene coulissen, is er sprake van een natuurlijke buffer en ontstaat een gedeelte van de corridor. Zo wordt de totale kwaliteit van het buitengebied versterkt, vindt er een opwaardering van de natuur plaats en wordt er geen schade berokkend aan de cultuurhistorische vorming van de Bonnen. Dan ontstaat er pas harmonie tussen landbouw, landschap en natuur.
De nu ambtelijk voorgestelde oplossing duidt slechts op fragmentarisch denken. In een structuurplan behoren de vele plannen, initiatieven en ruimteclaims tegen elkaar afgewogen en op elkaar afgestemd te zijn, tegen de achtergrond van de beschikbare ruimte en de financiŽle middelen. Van deze afstemming is in dit ontwerp op dit onderdeel geen sprake. Wij hopen dat u dit alsnog wilt corrigeren.
In de concept-Zienswijzerapportage lezen wij voorts bij de ambtelijke beantwoording t.a.v. ons bezwaar tegen de aanleg van de Tweede Ontsluitingsweg Hoek van Holland (zienswijze 161) dat een bestemmingsplan voor dit deel van het traject in voorbereiding is en een m.e.r.-procedure loopt. Wij kunnen u berichten dat wij deze ontwikkeling afwachten en zodra wij constateren dat de planvorming indruist tegen het landschappelijk, natuurwetenschappelijk en agrarisch karakter van de Bonnen het bestuur van de stichting "De Bonnen" de bezwaarschriftprocedure zal opstarten. Daarbij hebben wij duidelijk aangegeven wat wij als het werkgebied van de stichting beschouwen en uw (ambtelijk) antwoord (zienswijze 159) verandert hier niets aan. Historisch en geografisch bezien behoort het meest westelijke deel van wat nu de Oranjebuitenpolder heet tot de Bonnen. De ontsluiting van dit gebied is ook niet via de Polderhaakweg, maar nog steeds georiŽnteerd op het westen en deze landbouwers werken dan ook intensief samen. Er bestaat dus ook een sociaal-economische samenhang. In de concept-Zienswijzerapportage is er door u niet gereageerd op onze afwijzing van een spaarwatersysteem in de Bonnen. . Wij hebben u er reeds op gewezen dat er volgens het ABC van het Hoogheemraadschap van Delfland geen behoefte aan bestaat. Het moge duidelijk zijn dat deze gronden t.o.v. het Oranjekanaal te hoog liggen en dat deze optie dan ook niet realistisch is. Voor het overige wijzen wij u er in dit verband juist op dat de aanwezige watergangen in het gebied bij extreme neerslag juist als buffer en daarmee als waterberging fungeren. Een lage waterstand in kritieke periode (september tot april) van de sloten betekent dan ook een extra buffer. Vanaf mei tot en met augustus is er mede vanwege de groei van de gewassen en de behoefte aan water (beregening!) juist behoefte aan voldoende water in de sloten. Er is ooit sprake geweest van een historische vergissing van de overheid door glastuinbouw aan de Bonnenweg toe te staan. Op termijn biedt dit glastuinbouwbedrijf vanwege de schaalgrootte te weinig perspectief voor een volwaardige exploitatie. Om de openheid van het gebied te herstellen, de zoetwatervoorraad op in de zomer op peil te hebben en voldoende buffer te hebben in overige perioden zou hier een plas gegraven kunnen worden die tevens een ecologische betekenis kan krijgen. Het verdient juist aanbeveling dat de overheid in een dergelijk initiatief investeert. Een kleine ingreep kan dan een forse kwaliteitsverbetering van het gebied betekenen.
Wij hopen dat deze nadere toelichting, inclusief de informatie die beschikbaar is op onze website, voor u aanleiding zal zijn het ontwerp- structuurplan op onderdelen te corrigeren. Daarbij nodigen wij u uit om op 12 mei a.s. tijdens de landelijke fietsdag ons gebied en de daarin gelegen bedrijven te bezoeken. U kunt dan nader kennis nemen van onze gebiedsvisie, waarbij sprake is van agrarisch natuurbeheer en de aanleg van landschapselementen. Onze definitie over een "ecologische zone" is duidelijk een andere en zeker geen mindere. Hierover willen wij graag met u in een later stadium communiceren en we vinden het ook noodzakelijk dat u zich hierin verdiept voordat er sprake is van verdere besluitvorming of een besluitvorming die ongetwijfeld zal leiden tot de nodige vertraging vanwege het feit dat wij gebruik zullen maken van ons democratische recht. Slechts inzicht kan leiden tot uitzicht. Helaas loopt het tijdspad ter voltooiing van onze gebiedsvisie niet parallel met de totstandkoming van het structuurplan Rotterdam 2010. Deze gebiedsvisie kan inzicht verschaffen in de problematiek van de Bonnen en uitzicht bieden op de oplossing van deze problematiek. Het wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld als u dit inzicht wilt verwerven. Wij prefereren deze weg boven het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

met vriendelijke groet,

ing. A.H.M. Weterings, ing. L.W. Vreugdenhil,

voorzitter stichting "De Bonnen"

secretaris stichting "De Bonnen"


Terug..