Terug..


BESTEMMINGSPLAN

In het bestemmingsplan "Hoek van Holland Buitengebied Oost" staat de "Lange Bonnen" aangegeven als agrarisch gebied, de Bonnendijk en de percelen aan de buitenzijde van de Bonnendijk als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, evenals de percelen gelegen aan de westzijde van het agrarische bouwperceel Bonnenweg 50 en ingeklemd tussen Bonnenweg, Haakweg en Dwarshaak. De overige percelen aan de zuidkant van het Staalduinse Bos en tussen Bonnenweg en Dwarshaak beschouwt men als natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Overzicht Bonnen: 202.881 bytes Overzicht Bonnenweg: 133.907 bytes

De landschappelijke waarden zijn bedoeld in het kader van de menselijke beleving en hebben betrekking op het landschapsbeeld en de fysieke belevingsmogelijkheden door fietsen, wandelen, vissen en rusten. Tevens kan het landschap een cultuurhistorische informatie bevatten. De "Korte Bonnen" als overblijfselen van het periodiek overstroomde buitendijkse gebied zijn hoofdzakelijk in gebruik als weiland, maar voor een gedeelte ook als bouwland. Sommige sloten zijn begroeid met riet en lisdodde. Er zijn veel vogels te zien die zich in het milieu van waterrijke sloten en weilanden ophouden. Afgezien van de faunistische waarde als zodanig, speelt de soortenrijkdom aan vogels ook voor de belevingswaarde een rol. Aan deze waarde dragen ook bij de grote en kleine dieren van de boerderij aan de Bonnenweg, te weten paarden pony’s, runderen, schapen, geiten en eenden. Alles bij elkaar geeft dit een zeer levendig beeld, dat het karakter van de "Korte Bonnen" bepaalt. Het aangrenzende Staalduinse Bos speelt ook een rol, voornamelijk omdat er in ecologische zin een relatie bestaat, maar ook voor het beleven. De "Lange Bonnen" zijn oorspronkelijk buitendijks gebied geweest, dat door de ca. 2 meter hoge Bonnendijk werd ingepolderd. Het is nu vrijwel geheel als bouwland in gebruik. Omdat in de "Lange Bonnen" overstromingen geweerd werden, heeft in dit gebied minder sedimentatie plaatsgevonden. Het maaiveld ligt er een paar decimeter lager dan in het overige, buitendijkse gebied. De bonnendijk en de strook weiland ernaast zijn landschappelijk de enige overblijfselen die aan de oorspronkelijke relatie met de rivier herinneren en zij hebben daarom een zekere cultuurhistorische waarde. In een ca. 200 meter brede strook tussen het opgespoten gebied en de dijk is de oorspronkelijke kavelstructuur nog te herkennen. De in de "Korte Bonnen" (potentieel) aanwezige natuurwaarden zijn te onderscheiden in een faunistische waarde en een botanische waarde. Faunistisch is het weidegebied van de "Korte Bonnen" vooral van belang, omdat het als foerageergebied dienst doet voor roofvogels die in het Staalduinse Bos hun broedgebied hebben, met name de torenvalk, boomvalk, steenuil en ransuil. Verder is het gebied van belang voor de reigers die in het Staalduinse Bos hun broedkolonie hebben. Gedurende de trek kan men er de sperwer, buizerd, kramsvogel, koperwiek, e.d. aantreffen. In het voorjaar broeden er weidevogels als grutto, tureluur en kievit. In het bestemmingsplan wordt geconstateerd dat de huidige botanische waarde laag is. De waterkwaliteit in de sloten lijkt redelijk, gezien de helderheid en de begroeiing met waterplanten. Potentieel heeft het weidegebied in de "Korte Bonnen" een grote botanische waarde. Bij een beheer gericht op verschraling, zo mogelijk in combinatie met verhoging van de grondwaterstand, zal een rijke, gevarieerde flora en fauna kunnen ontstaan.


Terug..