Terug..


Aan: het Dagelijks Bestuur van de
deelgemeente Hoek van Holland,
  Postbus 10,
  3150 AA Hoek van Holland
   
Betreft: geheugensteuntje
   
   

Hoek van Holland, 16 februari 2002

Geacht bestuur,

Het blijkt helaas dat het nodig is u voor een derde maal te herinneren aan ons schrijven d.d. 10 augustus 2001 met als onderwerp "gebiedsvisie".
Op zaterdag 25 augustus is er tijdens de oogstdag in de Bonnen met de portefeuillehouder ing. B. Varekamp een gesprek geweest met ondermeer deze noodzakelijke gebiedsvisie als onderwerp. Ook uw portefeuillehouder was overtuigd van het nut en de noodzaak van een nieuw integraal economisch perspectief; zoals altijd waren de financiŽn binnen de deelgemeentelijke begroting het probleem en hij zou dus ook nog met het OBR praten om te bezien of bij deze gemeentelijke Tak van Dienst nog budgetten waren. Ook was hij bekend met de problemen in de landbouw en met het feit dat deze niet worden opgelost door een nieuw bestemmingsplan.
Na onze eerste herinnering is er op 5 november 2001 een gesprek geweest tussen de secretaris van onze vereniging en de beleidsmedewerker A. Otto. De heer Vreugdenhil heeft uw beleidsmedewerker laten kennismaken met het gebied en de problemen die hier spelen. Overigens staan deze ook vermeld op de website van de stichting. Daarnaast heeft onze secretaris geduid op het bestaan van "groene subsidies" bij de provincie Zuid-Holland. Hiermee kunt u kennismaken op de site van de provincie: www.pzh.nl. Er zou dan ook sprake kunnen zijn van cofinanciering. Om gebruik te kunnen maken van deze subsidies moet voldaan worden aan bepaalde voorwaarden en bepaalde termijnen. Zo is de vorige termijn verstreken op 1 december jl. en verstrijkt de volgende termijn bij de provincie op 1 april 2002. Ook van onze tweede herinnering hebben wij een bevestiging van ontvangst gekregen.
Inmiddels zijn sinds het indienen van ons verzoek ruim 6 maanden verstreken. De Bonnen is op 19 september weer blank komen te staan. Dit heeft weer forse financiŽle consequenties en betekent wederom een aanslag op de vermogenspositie en liquiditeit van onze pachtbedrijven. De problemen versterken zich slechts en het economisch perspectief komt steeds verder weg te liggen. Verdere vertraging leidt slechts tot verdere achteruitgang van het poldergebied. Bij deze verzoeken wij u wederom ons schrijven d.d. 10 augustus 2001 met spoed en op een correcte wijze in behandeling te nemen.

met vriendelijke groet,

ing. A.H.M. Weterings,
voorzitter stichting De Bonnen


Terug..